Over het Marktprogramma

Over het Marktprogramma

Verder verduurzamen
Binnen het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP) slaan partijen in de dierlijke productieketen (vlees, zuivel en eieren) de handen ineen voor het vergroten van het marktaandeel dierlijke producten met bovenwettelijke duurzamere prestaties. Het doel is niet het vergroten of verkleinen van het algehele aandeel dierlijke producten in de afzet en consumptie, maar het verder verduurzamen van dierlijke producten, wanneer consumenten daarvoor kiezen in de verschillende afzetkanalen.

Door een sterke verbinding te realiseren tussen vraag en aanbod met een integrale benadering van duurzaamheidsthema’s – inclusief een verdienmodel voor alle schakels in de keten – leveren de samenwerkende partijen in de dierlijke productieketen een bovenwettelijke bijdrage aan de duurzaamheidsuitdagingen in Nederland en Europa.

Binnen het Marktprogramma VDP worden marktinitiatieven van ketens ondersteund met kennis, onderzoek en voorlichting. Er is aandacht voor alle afzetkanalen: retail, foodservice, catering en speciaalzaken. Ook het internationale afzetkanaal wordt betrokken.

Concrete en actieve ketensamenwerking
Het Marktprogramma VDP helpt bedrijven om knelpunten op het gebied van verduurzaming en ketensamenwerking weg te nemen. De combinatie van partijen binnen het programma, zorgt ervoor dat er brede kennis is over zowel de knelpunten bij de afzetkanalen als de productie van duurzamere producten. Wanneer een cateraar, verwerker, een groep veehouders of een supermarkt tegen belemmeringen aanloopt, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen, afstemming wet- en regelgeving of samenwerking, biedt het Marktprogramma VDP hulp. Zo zorgen we samen voor versnelling en verbreding van de marktontwikkeling met concrete en actieve samenwerking tussen ketens, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek- en kennisinstellingen. Jaarlijks worden kansen en knelpunten opgesteld per afzetkanaal en in nauwe samenwerking met de partners leidt dit tot een jaarplan, de uitvoeringsagenda met steun voor de belangrijkste projecten.

Kennis delen en integraal duurzaam
Het delen van kennis, ervaringen en best practices is een belangrijk onderdeel. Ervaringen uit verschillende afzetkanalen, ketenschakels en over diersoorten heen worden gedeeld om zo te versnellen en niet het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Daarnaast is een integrale benadering van belang en dit vergt kennis van duurzaamheid en de verschillende sub thema’s van verduurzaming samen met NGO’s en onderzoek. Zo richt het Marktprogramma VDP zich niet alleen op dierenwelzijn, maar ook op klimaat, natuur en milieu. Kennis delen doen we via de Ketenkennisdialogen.

Deelnemende partijen
De deelnemende partijen, naast het ministerie van LNV, zorgen elk voor een jaarlijks plan van aanpak en wensen voor ondersteuning. Periodiek wordt een partneroverleg ingezet en in een bestuurlijk overleg wordt de keuze gemaakt welke activiteiten ingezet worden. De partners van het marktprogramma zijn:

Activiteiten

Nieuws

Partijen van het Marktprogramma

Ga naar de bovenkant