ZONvarken: casus voor vergunningverlening

15 mei 2024 – De initiatiefnemers van coöperatie ZONvarken en ketenpartijen Van Loon en Jumbo willen laten zien dat het goed mogelijk is om maximaal dierenwelzijn en minimale emissies van CO2, ammoniak, fijnstof en geur te combineren met een bedrijfseconomisch perspectief voor boer en keten. Cruciaal onderdeel van hun concept met duurzamere prestaties is het all-in-all-out principe per afzonderlijke ZONvarkensstal.

Om deze systematiek te laten werken én voldoende varkensvlees te hebben voor de marktontwikkeling, moeten op de korte termijn twaalf stallen gebouwd worden. Op de langere termijn is het voor het concept noodzakelijk om op te schalen naar 26 bedrijven met ieder twee stallen om zo een wekelijkse productie te behalen met een adequate toepassing van het all-in-all-out principe. Nu ketenpartijen en banken het concept steunen en meerjarige afspraken hebben gemaakt over prijs en termijn, is duidelijkheid over de doorlooptijd voor de eerste opschaling cruciaal om gedane investeringen veilig te stellen. Het tijdig verlenen van vergunningen voor deze 12 duurzamere stallen is belangrijk om het minimale volume te behalen.

Om de verschillende overheden (landelijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten) te betrekken is een werkgroep samengesteld. Verder is DLV Advies gevraagd om te adviseren over knelpunten en oplossingen bij het verlenen van vergunningen. Op 26 april heeft ZONvarken samen met POV en het Marktprogramma VDP een delegatie ontvangen van het ministerie van LNV en Provincie Gelderland om in de praktijk de knelpunten rond het verlenen van vergunningen te bespreken. Het doel is om alle krachten te bundelen en actuele kennis en ervaringen in de verschillende gemeenten en provincies te delen om zo voldoende vaart te houden in het verlenen van vergunningen die ook op termijn houdbaar zijn.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!