Partijen vergroten samen vraag en aanbod duurzamer voedsel

21 december 2021Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en partijen binnen de dierlijke voedselketen slaan de handen ineen voor het vergroten van het marktaandeel dierlijke producten – vlees, eieren, zuivel – met bovenwettelijke duurzamere prestaties. Met het ‘Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten’ (Marktprogramma VDP) worden marktinitiatieven van ketens ondersteund met kennis, onderzoek en voorlichting. Er is aandacht voor alle afzetkanalen: retail, foodservice, catering en speciaalzaken. Ook het internationale afzetkanaal wordt betrokken. LNV ondersteunt het programma met 4 miljoen euro en zet in op beter laten aansluiten van bestaande regelingen voor innovatie, onderzoek en onderwijs op de ontwikkelingen in afzetmarkten. De Alliantie Verduurzaming Voedsel faciliteert de samenwerking.

Het programmateam VDP brengt vraag en aanbod van duurzamere dierlijke producten bij elkaar en houdt overzicht in kansen en knelpunten voor bedrijven, overheden, NGO’s, onderwijs en onderzoek. Het doel is om de vraag naar duurzamer vlees, vis, zuivel en eieren te vergroten, met een verdienmodel voor alle partijen binnen de voedselketen: van de agrarische- en diervoeder sector, tot verwerkers, catering, supermarkten en speciaalzaken. In het retailkanaal is het aandeel verkochte vlees en vleeswaren met een keurmerk al bijna 40%, groeit al jaren en deze ontwikkeling gaat het marktprogramma verbreden en versnellen.

Marije Beens, directeur-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De veehouderij verduurzamen is niet alleen een opgave voor de agrarische ondernemers zelf, alle partijen binnen de voedselketen spelen hier een belangrijke rol in. Ook wij als consument. Daarvoor is het belangrijk dat consumenten een bewuste keuze kunnen maken bij een slager, speciaalzaak, in de supermarkt of bij het eten buiten de deur. Daarom zie ik veel toegevoegde waarde in de samenwerking tussen deze partijen in het marktprogramma”.

Concrete en actieve samenwerking door marktprogramma
Het marktprogramma helpt bedrijven binnen de voedselketen om knelpunten op het gebied van verduurzaming en ketensamenwerking weg te nemen. De combinatie van partijen binnen het programma, zorgt ervoor dat er brede kennis is over zowel de knelpunten bij de afzetkanalen als de productie van duurzamere producten. Wanneer een cateraar, verwerker, een groep veehouders of een supermarkt tegen belemmeringen aanloopt, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen, afstemming wet- en regelgeving of samenwerking, biedt het marktprogramma VDP hulp. Zo zorgt het marktprogramma VDP voor concrete en actieve samenwerking tussen ketens, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek- en kennisinstellingen.

Brede kennis over verduurzaming nodig
Daarnaast zetten de partijen zich in om informatie en educatie over duurzaamheid te vergroten in alle sectoren. Om verduurzaming te bewerkstelligen, heb je kennis van duurzaamheid in andere branches nodig, maar ook kennis over de verschillende sub thema’s van verduurzaming. Zo richt het marktprogramma VDP zich niet alleen op dierenwelzijn, maar op integrale verduurzaming, met aandacht voor klimaat, natuur en milieu. Kennisdeling doen zij door zogenoemde ‘KetenKennisDialogen’ te organiseren voor bedrijven en door jaarlijks een rapportage op te stellen van knelpunten en kansen in de verschillende afzetkanalen.

Voorbeeld van succesvolle samenwerking: Beter Leven-keurmerk
Het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming laat zien dat het bovenwettelijk verbeteren van dierenwelzijn via de markt succesvol kan uitpakken. Samenwerking is het sleutelwoord: tussen ketenpartijen, leunend op het vertrouwen in maatschappelijke organisaties en met een faciliterende overheid. We willen graag die ketenaanpak nu omzetten naar een transitie, om te beginnen voor 1 ster kip”, aldus Gemma Willemsen, Corporate strategisch adviseur.

Marc Jansen, bestuurslid stichting Alliantie Verduurzaming Voedsel geeft aan dat de foodsector al jaren werkt aan een zo duurzaam mogelijk vleesassortiment. “Als voedselketen hebben we namelijk een verantwoordelijkheid in ontwikkelingen die de samenleving van ons vraagt. Van aanbod gericht naar vraag gestuurd, dat is een belangrijke ontwikkeling die we moeten vasthouden en stimuleren. Het is steeds belangrijker om samen te werken binnen de keten om de vraag naar duurzamere producten te vergroten in alle afzetkanalen. We kijken daarbij niet alleen naar de Nederlandse markt, maar houden ook rekening met de export van landbouwproducten. Er is werk aan de winkel, van klant tot land en van boer tot bord.”

Deelnemende partijen
De deelnemende partijen, naast het ministerie van LNV, zijn momenteel: het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), Federatie Levensmiddelen Industrie (FNLI), Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en Centrale Organisatie Vleessector (COV), Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi).