Emissies naar de lucht

Emissies naar de lucht

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen naar de lucht te verminderen.

Uitstoot en hergebruik van broeikasgassen

Door agrarische of industriële activiteiten kunnen er in de lucht stoffen terechtkomen. Sommige daarvan zijn schadelijk voor het milieu of de gezondheid, andere veroorzaken stank of hebben effect op het klimaat. In de agrifoodketen speelt de uitstoot van broeikasgassen een grote rol. Dit zijn stoffen zoals CO2, methaan en lachgas, die bijdragen aan klimaatverandering. Ze komen vrij door de productie en hetgebruik van energie en door het beoefenen van landbouw, bijvoorbeeld bij het omploegen van land, het gebruik van kunstmest en het houden van vee. Ook het omzetten van bossen in landbouwgrond, bijvoorbeeld om soja of palmolie te verbouwen, heeft een negatief effect op het klimaat. Omdat gewassen CO2 nodig hebben om te groeien, zorgen land- en tuinbouw ook voor tijdelijke opslag van dit broeikasgas. Zo zijn er in het Westland kassen die CO2 uit de Rotterdamse industrie opnieuw gebruiken. Andere stoffen die vrijkomen in voedselketens en effecten hebben op het milieu en de gezondheid, zijn fijnstof en ammoniak. 

Juiste mix van maatregelen

Bedrijven kunnen een groot deel van het emissievraagstuk aanpakken door minder energie te gebruiken. Het mes snijdt aan twee kanten, zo blijkt in de praktijk: terwijl ze dezelfde maatregelen nemen, rapporteert het ene bedrijf over energiebesparing en het andere over CO2-emissiereductie. Tussen 1990 en 2012 is de energie-efficiëntie van alle agrosectoren samen verbeterd met 48%. In de glastuinbouw gebeurt dat bijvoorbeeld door warmtekrachtcentrales te installeren, de veehouderij richt zich vooral op het reduceren van broeikasgassen en productie van energie uit mest, en akkerbouwbedrijven leveren met nieuwe windmolens een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om daarnaast in de gehele voedselketen te zoeken naar mogelijkheden voor optimalisatie, innovatie en gedragsverandering. Andere teeltprocessen (minder ploegen kost minder energie en veroorzaakt minder uitstoot) en ander voer (het Topinstituut Food and Nutrition (TIFN) onderzoek het effect van voer op methaanuitstoot door runderen) zijn kansrijke opties. De melkveehouderijsector investeert in onderzoek naar de optimale balans tussen dierenwelzijn en effecten op klimaat en milieu. Vlees en zuivel zijn namelijk pas echt duurzaam bij een goede score op beide thema’s. Continue  innovatieis nodig om de juiste mix van maatregelen te vinden. 

Klimaatimpact verminderen

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven in de gehele keten om in hun eigen bedrijfsvoering te werken aan vermindering van emissies. Bijvoorbeeld door energiebesparing, inkoop van duurzamere grondstoffen, slim transport en afvalvermindering. Er zijn allerlei instrumenten op de markt waarmee bedrijven hun uitstoot en milieu-impact kunnen meten, van Milieubarometers tot Planetscans, van Cool Farm Tools tot Prestatieladders. Het gebruik van dit soort instrumenten biedt bedrijven inzicht in verbetermogelijkheden en helpt hen bij rapportage over voortgang. 

Vermindering van klimaatimpact van voedselproductie en -distributie is van groot belang om de planeet leefbaar te houden, en voedselproductie ook in de toekomst mogelijk te maken. 

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken