Biodiversiteit

Biodiversiteit

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om hun impact op de biodiversiteit te verkleinen en strategieën te ontwikkelen om de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen te verminderen. 

Zorgvuldig omgaan met natuurlijk kapitaal

Voedsel produceren is alleen mogelijk door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen: bodem, water, lucht, planten en dieren. Net als het zuiveren van water, het leveren van grondstoffen voor medicijnen en het reguleren van het klimaat, behoort de productie van voedsel tot de zogeheten ‘ecosysteemdiensten’. De levering van zulke diensten heeft vaak ook een prijs: grondstoffen raken uitgeput, het milieu wordt vervuild en de biodiversiteit aangetast. Omdat de vraag naar voedsel blijft stijgen, is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met dit natuurlijk kapitaal, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen profiteren. De Alliantie Verduurzaming Voedsel wil bedrijven ervan bewust maken dat hun relatie met het natuurlijk kapitaal twee kanten heeft: afhankelijkheid én impact. We informeren ze over de mogelijkheden om schade aan biodiversiteit op te lossen of te voorkomen. Door opbrengsten duurzaam te verhogen is bijvoorbeeld minder areaaluitbreiding nodig. Door landbouw- en vispraktijken te verbeteren gaat het milieurendement omhoog. En door middel van innovatie kunnen bedrijven de vraag naar producten met een grote impact verkleinen of vervangen.

Bescherming en verbetering

Natuurlijk kapitaal is een veelomvattend thema. Dicht bij huis gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid organische stof in de bodem, om het bevorderen van bloeiende akkerranden, en het beschermen van de bijenpopulatie. Op wereldschaal willen we voorkomen dat de tijger uitsterft, dat we de zeeën leegvissen en dat het tropisch regenwoud wordt gekapt. Het is lastig om natuurlijk kapitaal op een evenwichtige manier te meten en te beoordelen, maar de grote economische waarde van ecosysteemdiensten wordt steeds duidelijker. Het verminderen van de aantasting van het natuurlijk kapitaal lijkt op korte termijn het best haalbare; op de lange termijn is het noodzakelijk om te streven naar bescherming en verbetering. Alleen met gezonde en veerkrachtige ecosystemen is het mogelijk de groeiende wereldbevolking te blijven voeden.

Handelingsperspectief verkennen

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert individuele bedrijven om in hun economische besluitvorming rekening te houden met hun impact op de biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld door gecertificeerde vis, soja en diervoeder in te kopen. Om voor koplopers het first mover disadvantage te verkleinen, streven we rond specifieke grondstoffen, bijvoorbeeld palmolie, naar een gezamenlijke doelstelling. Daarnaast voeren we voor de sector als geheel studies uit naar de afhankelijkheid van grondstoffen met een eindige voorraad, zoals soja, suiker en visolie. Wat gebeurt er op een termijn van 5, 10 of 15 jaar met de prijs, de kwaliteit en de beschikbaarheid van zulke grondstoffen, als door een toenemende vraag de druk op ecosystemen verder oploopt? We verkennen het handelingsperspectief voor bedrijven en sectoren, ver weg én dichtbij huis.

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken