Alliantie Verduurzaming Voedsel

In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van landbouw tot consumptie, zich sterk maakt voor zowel een duurzame als rendabele voedselketen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) om de voedselketen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens dier en milieu.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel zet de activiteiten voort van het Platform Verduurzaming Voedsel dat 31 december 2013 stopte. Ketenpartners LTO, FNLI, CBL, KHN, Nevedi en Veneca werken in de Alliantie samen aan de verduurzamingstransitie in alle grote ketens. De inzet is dat verduurzaming integraal wordt verankerd in alle bedrijfsprocessen door de gehele keten, en dat de basisnorm die we stellen voor de voedselproductie, qua duurzaamheid, steeds verder omhoog gaat. 

Voortzetting, uitrol en opschaling van succesvolle projecten uit het Platform is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de ketenpartners. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kennis opgedaan in innovatiepilots breder gedeeld en toegepast wordt? Waar zitten de witte vlekken die de afgelopen jaren nog niet zijn ingevuld en hoe komt dat? Hoe gaan we verder met de inventarisatie van reststromen en een optimale verwerking daarvan? Een van de thema’s waar veel aandacht aan zal worden besteedt is de verduurzaming van de vleesketens. Hoe definiëren we duurzaam vlees en hoe zorgen we ervoor dat dit op termijn overal in de schappen ligt? Welke stappen moeten we nu zetten om uiterlijk in 2020 een hoger niveau in de markt gelegd te hebben? Hoe gaan we om met de veelheid aan keurmerken? Kortom er is nog genoeg waaraan we als keten kunnen en moeten samenwerken. De gezamenlijke ketenpartners zullen bij de uitvoering van deze activiteiten uiteraard regelmatig overleg voeren met de overheid, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

Door middel van het wegnemen van barrières en het uitvergroten van succesfactoren, streeft de keten ernaar de spin in het verduurzamingsweb te worden. De gezamenlijke ketenpartners richten zich specifiek op de volgende activiteiten:

Coördinatie

Verzorgen van samenhang in beleid en uitvoering van verduurzamingsprojecten in de agrifoodketen in Nederland. Het samenbrengen van relevante partijen, het faciliteren van samenwerking en kennisdeling en voorkomen van overlap. Afstemming met het Initiatief Duurzame Handel, de Topsector Agri&Food en het Top Instituut Food and Nutrition (TIFN) is hierbij van groot belang. De gezamenlijke ketenpartners willen de drijvende, private kracht zijn achter de verduurzamingsagenda van de Topsector. Het werk sluit daarom ook aan bij prioriteiten van de Topsector, zoals grondstofefficiëntie, optimalisatie van reststromen en markt- en keteninnovaties.

Innovatiepilots en uitrol best practices

De uitrol van de best practices die zijn ontwikkeld, o.a. in de innovatiepilots van het Platform, in zoveel mogelijk schakels van de keten en in zoveel mogelijk relevante ketens. Hierbij horen bijvoorbeeld ook de projecten uit het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten.

Optimalisatie reststromen en voedselverspilling

Horizontale thema’s waarop ketenpartners gezamenlijk actie willen ondernemen worden in gezamenlijke project- en werkgroepen opgenomen. Zo wordt de werkgroep Optimalisatie Reststromen en Voedselverspilling van het Platform voortgezet en zullen alle ketenpartners werken aan beter zicht op omvang, oorzaken en oplossingen voor ontstaan en hergebruik van reststromen en bijproducten.