Alliantie Verduurzaming Voedsel en ministerie van EZ aan de slag met transparantie en data-uitwisseling in de keten

Naar aanleiding van gesprekken in de Alliantie Verduurzaming Voedsel over ketentransparantie en recente media-uitingen van staatssecretaris Van Dam over het belang van meer consumenteninformatie over herkomst en productiewijze van voedsel, hebben de Alliantie en het ministerie van Economische Zaken afspraken gemaakt omtrent ketentransparantie.

De Alliantie en het ministerie zijn overeengekomen gezamenlijk te verkennen welke zinvolle extra stappen gezet zouden kunnen worden om bestaande keteninformatiestromen over product(eigenschappen), herkomst en certificering uit te breiden, te stroomlijnen en te verbeteren. Het gaat om stappen op het gebied van informatie-uitwisseling in de keten en (direct of indirect) aan consumenten, die bedrijfsleven, overheid, stakeholders of wetenschappers zouden kunnen zetten, teneinde via transparantie de veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, duurzaamheid of gezondheid in de agrifoodketen verder te verbeteren.

Hierbij is het nadrukkelijk níet de bedoeling om lopende inspanningen en initiatieven op dit gebied te doorkruisen of te herhalen, maar juist om hierop voort te bouwen waar nodig en nuttig, zoals op de standaarden van GS1.

Een team van kwartiermakers is aangesteld om in een aantal maanden met een advies voor vervolgstappen te komen aan de Alliantie en het ministerie, op basis van een schets van het bestaande landschap van standaarden en systemen voor B2B en B2C uitwisseling van product-, keten-, proces- en herkomstinformatie in de internationale agrifoodketen. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang tussen deze systemen, de functies van de verschillende systemen, succes- en faalfactoren en eventuele witte vlekken. Een van de vervolgstappen zal een pilot zijn in de varkensketen, waarin informatie over product, productieproces en herkomst wordt ontsloten en uitgewisseld in de keten en richting consument. Het team kwartiermakers bestaat uit een drietal technisch-inhoudelijk experts die zich over het huidige landschap van systemen zullen buigen (Hein Gorter de Vries – voormalig GS1, Frans van Diepen – RVO en Sjaak Wolfert – LEI), en een drietal personen die zich zullen buigen over de toepassing van informatiesystemen door ondernemers, consumenten en andere stakeholders (Kees de Graaf – Wageningen UR/Stichting Ik Kies Bewust, Gerda Feunekes – Voedingscentrum en Linda de Bie – ZLTO). Het team wordt voorgezeten door Sjaak de Korte (voormalig PLUS Retail).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cecile Prakke, secretaris van de Alliantie, via secretariaat@verduurzamingvoedsel.nl. 

Gerelateerde thema's: