Nieuws & publicaties

 • Nieuwjaarsgroet - jaarbericht

  Nieuwjaarsgroet - jaarbericht

  Jaarbericht Alliantie Verduurzaming Voedsel 2018

  Op de drempel van het nieuwe jaar willen we als Stuurgroep graag kort met u terugblikken op de activiteiten van de Alliantie Verduurzaming Voedsel in het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de activiteiten voor 2019 en de ambities richting 2025. Binnen de Alliantie werken bedrijven in de hele agrifoodketen - primaire sector, diervoeder, levensmiddelenindustrie, horeca, catering en supermarkten - al jaren samen aan de verdere verduurzaming van de voedselproductie en distributieprocessen. De Alliantie fungeert daarbij als aanjager en stimuleert en faciliteert bedrijven om in samenwerking in en tussen ketens verduurzaming steeds verder te versnellen. Zie ook onze website http://www.verduurzamingvoedsel.nl.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Ketensamenwerking belangrijk in strijd tegen voedselverspilling

  Fabrikanten en supermarkten wisselen praktijkervaringen uit op de Dutch Design Week.

  Zo’n 25 geïnteresseerden uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid kwamen donderdag 26 oktober samen om kennis, en ervaring uit te wisselen in de strijd tegen voedselverspilling. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV) en vond plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Diervoederindustrie treedt met Nevedi toe tot de Alliantie Verduurzaming Voedsel

  Per 1 augustus treedt Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor Diervoeder, toe tot de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Staatssecretaris Van Dam en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Dijkhuizen ontvangen aanbevelingen over ketentransparantie

  Het afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog beter van informatie over producteigenschappen, herkomst en certificering kunnen voorzien, stond daarbij centraal. Onderzocht werd hoe bestaande informatiestromen in de voedselketen verbeterd kunnen worden en wat er meer nodig is. Dit rapport, met de titel ‘Een reis door de keten’, werd vandaag aangeboden aan Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel, en Martijn van Dam, staatssecretaris Economische Zaken.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Lancering netwerk MeatNL voor verduurzaming vlees

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen en vormen het netwerk MeatNL om marktgestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en stimuleren. De activiteiten van MeatNL zijn gericht op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan. 

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Alliantie Verduurzaming Voedsel verwelkomt ordening voedselkeurmerken Milieu Centraal

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het samenwerkingsverband van LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, is positief over het feit dat Milieu Centraal een ordening heeft aangebracht in het landschap aan duurzaamheidskeurmerken.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Alliantie Verduurzaming Voedsel zet in op betere (zelf)monitoring voedselverspilling

  Afgelopen donderdag stuurde staatssecretaris Van Dam de resultaten van de Monitor Voedselverspilling over 2014 naar de Tweede Kamer, alsmede de tussentijdse resultaten van de zelfmonitoringspilots. De hoeveelheid voedselverspilling in Nederland lijkt redelijk constant te blijven. Ook blijkt dat de monitoringssystematiek zelf sterk verbeterd kan worden, bijvoorbeeld met meer cijfers uit en over het bedrijfsleven. Om beter inzicht te krijgen in waar en hoe verspilling verder kan worden teruggedrongen, is het van belang dat bedrijven uit alle schakels van de voedselketen gegevens over hun reststromen rapporteren. De agrifoodketen, verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel, zet zich in om meer cijfers hiervan boven tafel te krijgen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Technologie en verduurzaming in de voedselketen

  Technologie en verduurzaming in de voedselketen

  Op 14 juni 2016 organiseerden de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het AgriFoodTech Platform gezamenlijk een stakeholderdialoog over technologie en verduurzaming in de voedselketen bij Lely in Maassluis. Hier vindt u een terugblik op de bijeenkomst en de presentaties. 

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Bedrijfsleven en wetenschap samen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling

  Resultaten onderzoeksprojecten CARVE en TIFN: ketensamenwerking cruciaal

  Veghel, 18 mei 2016 - Een groot aantal levensmiddelenfabrikanten en supermarkten werkten de afgelopen jaren samen met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research* en Top Institute Food & Nutrition (TIFN)** op het gebied van grondstofefficiëntie en reststromen. Vandaag werden in De Verspillingsfabriek in Veghel resultaten van deze publiek-private samenwerkingen gepresenteerd. Daaruit blijkt dat bedrijven hun ketens nog efficiënter kunnen inrichten door beter samen te werken en duurzaamheid integraal mee te nemen in hun operationele beslissingen. Zo kan verspilling en afval nog verder worden teruggedrongen. Ook liggen er nog veel kansen om reststromen om te zetten in nieuwe producten en kunnen bedrijven consumenten stimuleren om minder te verspillen. Vanmiddag werd tevens de nieuwe community The Source Shakers*** gelanceerd.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Alliantie Verduurzaming Voedsel en ministerie van EZ aan de slag met transparantie en data-uitwisseling in de keten

  Naar aanleiding van gesprekken in de Alliantie Verduurzaming Voedsel over ketentransparantie en recente media-uitingen van staatssecretaris Van Dam over het belang van meer consumenteninformatie over herkomst en productiewijze van voedsel, hebben de Alliantie en het ministerie van Economische Zaken afspraken gemaakt omtrent ketentransparantie.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • European Bakery Innovation Centre maakt nieuwe producten uit retourbrood

  Agrifoodketen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling

  Retourbrood gebruiken als ingrediënt voor ontbijtkoek en koekjes levert kwalitatieve goede en smakelijke producten op. Dit blijkt uit een innovatieproject van het European Bakery Innovation Centre. Het innovatieproject is onderdeel van CARVE*: een meerjarig publiek-privaat samenwerkingsproject van Wageningen UR Food & Biobased Research en de Alliantie Verduurzaming Voedsel binnen de Topsector Agri & Food om verspilling in de agrifoodketen te verminderen. De resultaten van dit project en andere innovaties uit CARVE worden gepresenteerd tijdens een “Estafette-bijeenkomst” op 18 mei aanstaande.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Alliantie Verduurzaming Voedsel verwacht in het nieuwe jaar een verdere toename aan duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven in de agrifood-sector

  Het nieuwe jaar is meteen al goed begonnen met de aankondiging van de supermarkten om alleen nog kippenvlees te verkopen van kippen met extra dierenwelzijn. De kippen hebben meer ruimte, groeien langzamer en zijn minder kwetsbaar. De Alliantie juicht het toe dat supermarkten het initiatief nemen en transparant zijn in hun keuze om dierenwelzijn te verbeteren. Want meer aandacht voor dierenwelzijn heeft ook een grotere impact op de milieu footprint. Diervriendelijker gehouden dieren gebruiken namelijk meer ruimte en meer voedsel per kg product en stoten daarmee ook meer broeikasgassen uit.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Alliantie Verduurzaming Voedsel reeds aan de slag met ordening keurmerken

  Bedrijfsleven deelt zorgen ACM over duurzaamheidskeurmerken

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel deelt de zorgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over mogelijke onduidelijkheid rondom de betekenis van duurzaamheidskeurmerken en het vertrouwen van consumenten hierin. Daarom nam de Alliantie al eerder het initiatief om te onderzoeken hoe een objectieve ordening kan worden aangebracht in de veelheid aan keurmerken op voedsel. Dit is geheel in lijn met de aanbevelingen van de ACM, die marktpartijen en brancheorganisaties oproept om samen met consumentenorganisaties het kaf van het koren te scheiden.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Ordening duurzaamheidskeurmerken moet consument en bedrijven helpen bij het maken van keuzes

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel is met de overheid en maatschappelijke organisaties in gesprek over duurzaamheidskeurmerken op voedsel, om te onderzoeken of een objectieve ordening kan worden aangebracht in de veelheid aan keurmerken op verpakkingen. Gezamenlijk willen partijen vaststellen hoe een goed, robuust en betrouwbaar keurmerk eruit ziet. Hiermee kan de consument een gefundeerde keuze maken. Ook helpt het bedrijven die hun producten willen voorzien van een keurmerk of op basis van keurmerken willen inkopen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Markt duurzamere voedingsmiddelen volop in beweging

  Bedrijfsleven positief over resultaten Monitor Duurzaam Voedsel 

  Den Haag, 28 oktober 2015 - De Alliantie Verduurzaming Voedsel is positief over de resultaten van de Monitor Duurzaam Voedsel die het ministerie van Economische Zaken vandaag publiceert. Uit deze cijfers blijkt dat de markt voor producten met een duurzaamheidskeurmerk volop in beweging is en blijft. Fabrikanten, supermarkten, cateraars en restaurants bieden steeds meer producten aan die geproduceerd zijn met extra oog voor mens, dier of milieu, en consumenten blijken deze producten te waarderen en te kopen. Dit beeld wordt bevestigd door de gedetailleerde omzetmonitor voor keurmerkproducten in het supermarktkanaal over 2014 en de eerste helft van 2015, die binnenkort gepubliceerd wordt door een samenwerkingsverband van een aantal keurmerkorganisaties en brancheverenigingen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • ‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

  ‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

  20 januari 2015

  ‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’
  Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten en ambities aan staatssecretaris Dijksma

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft de resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overhandigd. In 2014 zette het bedrijfsleven zich met een veelheid aan activiteiten in om voedselverspilling verder terug te dringen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • 'Bodem omhoog' voor verduurzaming voedselketen

  'Bodem omhoog' voor verduurzaming voedselketen

  Nieuwe voorzitter Aalt Dijkhuizen zet ambities Alliantie Verduurzaming Voedsel kracht bij

  Den Haag, 2 juni 2014 - Tijdens een bijeenkomst van de Alliantie Verduurzaming Voedsel gingen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties vandaag met elkaar om de tafel over de voortgang en uitdagingen rondom verduurzaming van de voedselketen. Aalt Dijkhuizen, de nieuwe voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en tevens boegbeeld van de topsector Agri&Food, sprak tijdens de bijeenkomst over de ambities die de Alliantie in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken heeft vastgelegd.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • Aalt Dijkhuizen voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel

  20 maart 2014 - Aalt Dijkhuizen is aangetreden als onafhankelijk voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband tussen ketenpartners LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, dat zich inzet voor een fundamentele, duurzame transitie in de Nederlandse agrifoodketen. Als wereldspeler op het gebied van voedsel wil Nederland, ook op het terrein van de verduurzaming van voedsel, een wereldspeler zijn en blijven. Als oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Wageningen UR heeft Dijkhuizen jarenlange ervaring, gedegen kennis en een uitgebreid netwerk in de agrifoodsector. Dijkhuizen is bovendien boegbeeld van de Topsector Agri & Food.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's:

 • IDH en Alliantie Verduurzaming Voedsel tekenen intentieverklaring

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel en IDH (Initiatief Duurzame Handel) werken samen aan structurele verduurzaming in de Nederlandse grondstof- en productieketens. Daartoe tekenden zij op 20 december een intentieverklaring. In de intentieverklaring spreken zij af elkaar te versterken en activiteiten op elkaar af te stemmen met als doel verdere verduurzaming van de voedselketen een impuls te geven.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's: Water en bodem, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen

 • Voedselketen roept 2014 uit tot 'Jaar tegen Voedselverspilling'

  De Alliantie Verduurzaming Voedsel roept 2014 uit tot ‘Jaar tegen Voedselverspilling’. De Alliantie wil hiermee bedrijven stimuleren om nóg meer initiatieven te nemen om voedselverspilling tegen te gaan en zo ook de consument bewuster te maken. Bedrijven werken al jaren middels diverse projecten en maatregelen aan het verminderen van voedselverspilling. Deze activiteiten verdienen het om meer bekendheid te krijgen zodat andere bedrijven hiervan kunnen leren en verspilling kunnen terugdringen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen

 • Bedrijfsleven blij met gezamenlijke agenda verduurzaming voedsel

  11 juli 2013 publiceerden de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een gezamenlijke agenda voor verduurzaming van voedselproductie- en distributie. De agenda stippelt de route uit voor een transitie naar duurzaamheid in de gehele agrifoodketen tussen nu en 2020.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's: Energie, Emissies naar de lucht, Dierenwelzijn en -gezondheid, Transport, Biodiversiteit, Water en bodem, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen

 • Voedsel: duurzamer, vertrouwen in kwaliteit en minder voedselverspilling

  Het bedrijfsleven, verenigd in de ‘Alliantie Verduurzaming Voedsel’, en het ministerie van Economische Zaken hebben afspraken gemaakt om voedsel tussen nu en 2020 duurzamer te maken. Dan moet al het voedsel dat in Nederland verkrijgbaar is een stuk duurzamer geproduceerd en gedistribueerd zijn. Het gaat om voedsel dat geproduceerd is met meer aandacht voor milieu (bv. minder CO2 uitstoot), mens (eerlijke handel) en dier (meer dierenwelzijn) en minder grondstoffengebruik. Over het te realiseren duurzaamheidsniveau worden volgend jaar concrete afspraken gemaakt. Producenten hebben afspraken gemaakt om meer te gaan samenwerken voor duurzaam en veilig voedsel.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's: Energie, Emissies naar de lucht, Dierenwelzijn en -gezondheid, Transport, Biodiversiteit, Water en bodem, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen

 • Bedrijfsleven aan de slag met nieuwe ideeën in aanpak voedselverspilling

  Voedselverspilling vergt blijvende aandacht door de hele voedselketen, zowel bij de consument als bij het bedrijfsleven. Dat stelde staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vanmiddag tijdens de conferentie 'Nog Houdbaar?'. Het bedrijfsleven, verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel, is zich bewust van de urgentie en gaat samen verder met de overheid aan de slag met de inspiratie die vandaag is opgedaan. De ideeën variëren van het verpakken van brood in kleinere porties tot logistieke optimalisatie om producten eerder in het schap te krijgen. De relatie tussen bedrijven en consumenten kwam tijdens de conferentie veelvuldig aan de orde: hoe kunnen bedrijven consumenten tot in de keuken bereiken en beter luisteren naar hun behoeften? Lees verder

  Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen

 • Platform wordt Alliantie Verduurzaming Voedsel

  Ketenpartners bundelen krachten binnen Alliantie Verduurzaming Voedsel

  Den Haag, 11 december 2012 - Vanaf 2013 werken boeren en tuinders, fabrikanten, supermarkten, catering en horeca onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel met elkaar verder om de voedselketen te verduurzamen. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de toekomstagenda verduurzaming voedsel in de Pulchri Studio in Den Haag. De vijf brancheorganisaties die de voedselketen vertegenwoordigen, geven daarmee een doorstart aan het Platform Verduurzaming Voedsel, dat in 2009 met steun van de overheid het levenslicht zag en na 2012 ophoudt te bestaan. Door de krachten ook in de toekomst te bundelen, willen de private partners verduurzaming verankeren in alle bedrijfsprocessen door de gehele keten, en de duurzame basisnorm voor voedselproductie steeds verder verhogen.

  Lees verder

  Gerelateerde thema's: Energie, Emissies naar de lucht, Dierenwelzijn en -gezondheid, Transport, Biodiversiteit, Water en bodem, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen