Doelstellingen en actielijnen

De initiatiefnemers willen met het netwerk MeatNL een bijdrage leveren aan de versnelling van verduurzaming in de Nederlandse vleesketens en ondersteuning bieden aan vooral bedrijven, maar ook overheden, NGO’s en brancheorganisaties waarbij drie doelen centraal staan:

- Versnellen en verbreden van de ontwikkeling van duurzamere vleesconcepten;

- Vergroten van het aandeel duurzamere vleesproducten (omzet) in de totale consumptie van vlees;

- Uitdragen van het proces van verduurzaming van de Nederlandse vleesketen in het buitenland.

Om bij te dragen aan deze doelen, werkt het netwerk via 3 sporen in een ondersteunende rol vooral voor de bedrijven. Het zijn immers ondernemers zelf die de drijvende kracht zijn achter het proces.

1. Matchmaking

Dit spoort richt zich op het leggen van verbindingen in de ketens ten behoeve van marktontwikkeling en vierkantsverwaarding voor verschillende verkoopkanalen (retail, speciaalzaak, foodservice, horeca).

Daarbij worden de volgende acties ondernomen:

• Bilaterale bedrijfsbezoeken, koppelen van bedrijven aan elkaar en aan stakeholders;

• Jaarlijkse beursvloerbijeenkomst;

• Ondersteunen van de samenwerking voor consumentencommunicatie omtrent o.a. het Beter Leven keurmerk.

2. Kennisdeling

Dit spoor richt zich op het verspreiden en vergroten van kennis in de sector over verduurzaming en vleesconcepten met meerwaarde voor mens, dier, milieu en consument.

Daarbij worden de volgende acties ondernomen:

• Bieden van een loketfunctie voor vragen van en overleg met bedrijven;

• Themabijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen (over gesloten ketens, foodservice, veevoer, etc.), online en offline;

• Kennisverspreiding en informeren van bedrijven via de communicatiekanalen van de partners van het netwerk MeatNL;

• Ondersteunen van integratie van milieu-aspecten in dierenwelzijnsconcepten;

• Monitoring van omzet en aanbod van duurzamere dierlijke producten;

• Ondersteunen van PR in buitenland via de partners van MeatNL met inbedding van ‘the Dutch approach: raising the bar and race to the top’.

3. Signaleren en agenderen

Dit spoor richt zich op het signaleren en agenderen van kansen en knelpunten in beleid.

Daarbij worden de volgende acties ondernomen:

• Maken van een kansen- en knelpuntenanalyse in de markt voor groei en/of doorontwikkeling van plusconcepten;

• Regelmatig bestuurlijk overleg tussen AVV, UDV en Ministerie van EZ;

• Linken met onderzoekagenda’s van o.a. de Topsector Agri&Food;

• Periodieke stakeholderdialoog met overheid, politiek, NGOs, wetenschap en de sector.

Beoogde resultaten

Mede door de activiteiten ontplooid in het netwerk MeatNL, zien we eind 2019:

- Meer en goed lopende plusconcepten voor vlees- en vleesproducten in zowel retail als foodservice, vanuit krachtige ketensamenwerking;

- Een betere vierkantsverwaarding van vlees dat aan bovenwettelijke standaarden voldoet;

- Betere contacten en kortere lijntjes tussen producenten, verwerkers en ‘de markt';

- Internationale bekendheid van de verduurzamingsvoortgang in de Nederlandse vleesketen;

- Overheidsbeleid dat marktgerichte verduurzaming van de vleesketen ondersteunt en versterkt.

Om voortgang te meten wordt jaarlijks de omzet van plusconcepten, het aantal bedrijven dat werkt aan/met plusconcepten en actuele beleidsontwikkelingen in kaart gebracht.