Verdienmodellen voor (agro)biodiversiteit

Kruidenier Foodservices, cateraar Albron, SMK (Stichting Milieu Keur) en NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) willen samen met ketenpartners een incentive creëren waarbij toeleverende agrariërs die gerichte aandacht aan biodiversiteitversterkende maatregelen besteden, beloond worden. Het project sluit aan op de wens die leeft op zowel Nederlands als Europees niveau om agrariërs een grotere rol te laten spelen bij natuurbeheer. 

Vanuit de markt (agro)biodiversiteit stimuleren

In toenemende mate wordt erkend dat het agrarisch bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behoud en herstel van biodiversiteit. Deze pilot van Kruidenier en Albron richt zich op de link tussen agrarische voedselproducten en biodiversiteit, en de mogelijkheid om met gerichte maatregelen een impuls te geven aan biodiversiteit in landbouwgebied. Met biodiversiteit+ maatregelen die door agrariërs worden uitgevoerd en vanuit de markt worden beloond.


Stimulans vanuit de markt

De bedoeling van deze pilot is om samen met ketenpartners een mechanisme te ontwikkelen dat een incentive creëert voor toeleverende agrariërs die gerichte aandacht aan biodiversiteitversterkende maatregelen besteden. Tot op heden wordt de beloning voor ‘groen’ gedrag van agrariërs voornamelijk gedragen door de overheid in de vorm van een vergoeding voor groene en blauwe diensten. Markt-gerelateerde mechanismen kunnen gewenste maatregelen ter ondersteuning van het behoud en herstel van biodiversiteit een belangrijke extra impuls geven.

Maatschappelijke doelen
De pilot betreft bestaande landbouwproducten die in Nederland worden geteeld, zoals graan voor broodproducten, maar ook aardappels, uien en rundvlees. Het gaat daarbij behalve om het realiseren van natuurwinst (biodiversiteit als doel) met name om het veiligstellen en het innovatieve gebruik van ecosysteemdiensten (biodiversiteit als middel), waarmee door slimmere agrarische productie kan worden bijgedragen aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals het sluiten van nutriëntenkringlopen, waterberging en waterkwaliteit. De verduurzamings-’plussen’ worden heel concreet vertaald in te borgen criteria.

Biodiversiteit+ landbouwproducten
Het is de bedoeling dat de Biodiversiteit+ landbouwproducten worden gecertificeerd met een Biodiversiteit+ label, een extra module onder Milieukeur waarmee deelnemers zich kunnen onderscheiden. Milieukeur is een erkend, onafhankelijk en transparant keurmerk in Nederland dat is geaccepteerd door de Raad voor accreditatie, en waar de markt vertrouwen in heeft. Het Biodiversiteit+ label zal na ontwikkeling voor alle marktpartijen toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat SMK na ontwikkeling het systeem gaat beheren, waarbij de kosten hiervoor worden betaald door marktpartijen.

Onderdelen van de pilot
• Het ontwikkelen van de criteria
• Het testen van de criteria in de praktijk door agrariërs.
• Het opzetten van een terugverdienmodel om agrariërs vanuit de markt te belonen
• Het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de Biodiversiteit+ producten in de markt
• Het ontwikkelen van een training voor agrariërs rondom het dossier ‘biodiversiteit’.

 

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit