Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie

Inleiding MVO programma
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de belangrijkste speerpunten voor VBZ en de sector. We verbinden door middel van MVO verschillende onderdelen van het bedrijfsproces en maken daarnaast de keten transparanter en duurzamer. Daarnaast besteden we veel aandacht aan mensen, grondstoffen en innovatie binnen de bakkerij- en zoetwarenindustrie. Door deze drie pijlers te verbinden zorgen we voor bedrijfscontinuïteit, verbinding en duurzame inzetbaarheid binnen de sector.

Grondstoffen
Op het gebied van grondstoffen bevorderen we duurzaam gebruik in de gehele productieketen. Ook willen we dat alle partijen hierin volledig transparant zijn, zowel fabrikanten als distributeurs. Bijvoorbeeld door het hele proces, van tarwe tot koekje, in kaart te brengen, zodat de consument weet welke grondstoffen waar vandaan komen. Focus hierbij ligt in 2014 op palmolie, soja en cacao - deze zijn opgenomen in de barometer. Maar ook in andere grondstofketens is VBZ actief, zoals bijvoorbeeld specerijen.

 • Verduurzaming grondstofketens 
 • Aansluiting ronde tafels cacao en palmolie
 • Bevorderen transparantie
 • IMVO Risicoanalyse
 • Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren


Innovatie
Innovatie is een tweede pijler. Het verbeteren van bedrijfsprocessen door middel van kennisdeling, het genereren van ideeën en het ontwikkelen van instrumenten zorgt voor bedrijfscontinuïteit, constante ontwikkeling van de gehele sector en de kansen om de onderneming verder te brengen. Ook dit draagt bij aan een stabiele toekomst voor de branche, waarbij rekening gehouden wordt met omgevingsfactoren en maatschappelijke vraagstukken.

 • Verbeteren van bedrijfsprocessen
 • Vorming van nieuwe coalities
 • Ontwikkeling van instrumenten
 • Inspiratie en kennisdeling
 • Stabiele toekomst voor de branche


Medewerkers
De derde pijler zijn de medewerkers in de sector. Zij maken het verschil! Ze verbinden, werken samen en overleggen. De mensen maken dat de sector voortdurend innoveert en ontwikkelt. De duurzame inzetbaarheid van deze drijvende kracht is daarbij belangrijk. Verschillende instrumenten dragen hieraan bij.

 • Verbinden, samenwerken en overleggen
 • Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers
 • Arbeidsveiligheid
 • Scholing & Opleiding
 • Cao Arbeid & Gezondheid


VBZ ontwikkelde de afgelopen jaren veel instrumenten voor haar leden om MVO beleid te maken en te implementeren, zoals de Ondernemersscan, Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren en een aanpak voor duurzame inzetbaarheid medewerkers. In het MVO programma vormen deze gezamenlijk een complete aanpak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bakkerij- en zoetwarenindustrie.

Wilt u op de hoogte blijven van het VBZ MVO programma? Bekijk dan onze website en volg ons op Twitter en Facebook!

 Bedrijfsgegevens

 • Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
 • Dagelijkse Groenmarkt 3-5
 • 2513 AL Den Haag
 • Zuid-Holland
 • Telefoon: 070-3554700
 • Website: http://www.vbz.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  VBZ heeft de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers hoog in het vandaal staan.
  Als branchevereniging proberen we onze leden op dit dossier zo veel mogelijk te ondersteunen. Dit doen we door instrumenten te ontwikkelen die hen kunnen helpen om tot een duurzaam personeelsbeleid te komen.

  • Naast alle loopbaanbegeleiding die medewerkers intern krijgen, is scholing en opleiding een goede stimulans voor hun kennisontwikkeling. 
  • In de zoetwarenindustrie hebben medewerkers te maken met diverse risico’s - van gevaarlijke machines tot RSI en stress. VBZ heeft een Arbeidsveiligheids vignet ontwikkeld om bedrijven te toetsen op hun arbo-beleid en implementatie. Tevens beschikt de Zoetwarenbranche over een sector specifieke Arbocatalogus en RI&E.
  • Op ons extranet voor onze leden besteden we tevens aandacht aan Het Nieuwe Werken en Diversiteit en arbeidsparticipatie. Daarnaast hebben we een toolkit Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers ontwikkeld om bedrijven te helpen DIM te implemeteren.
  • Ook is er een paritaire (werkgevers en werknemers) arbo-website ontwikkeld waarop men alle informatie kan vinden met betrekking tot arbo, ziekteverzuim en gezondheid.

   

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren zijn tevens eisen opgenomen met betrekking tot arbeid en personeel. Zo moet een bedrijf aan kunnen tonen dat haar eerste wezenlijke toeleveranciers hun werknemers leefbaar loon uitbetalen en het recht van hun werknemers om zich te laten vertegenwoordigen (vakbonden) respecteert en dat er geen sprake is van discriminatie.

 • Biodiversiteit

  De laatste tijd wordt er veel aandacht besteed aan milieuproblemen zoals de toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de ineenstorting van ecosystemen.

  Met een toenemende wereldbevolking en wereldconsumptie wordt het steeds belangrijker om aan te pakken. Milieuproblemen zijn onderling verbonden en vragen daarom om een systematische en collectieve aanpak.

  VBZ stimuleert met betrekking tot biodiversiteit een verduurzamingsbeleid gericht op:

  • Duurzame grondstoffensourcing; wij stimuleren het gebruik van duurzaam gecertificeerde grondstoffen zoals palmolie, soja, cacao etc.
  • Samenwerking met NGO's en kennisinstellingen.
  • Behoud en herstel van ecosystemen.
  • Verantwoorde omgang met chemicalien en afvalstoffen.
  • Efficiente omgang met grondstoffen en hulpbronnen.


  Het beleid en de activiteiten van een bedrijf hebben altijd een invloed op het milieu; het gebruik van energie en natuurlijke rijkdommen, verontreiniging en afval, en de impact die de activiteiten, producten of diensten van het bedrijf hebben. Milieukwesties zijn vaak nauw verbonden met andere maatschappelijk verantwoorde kwesties zoals mensenrechten en sociale ontwikkeling. Daarom is de aanpak van een bedrijf het meest effectief als het een geïntegreerd beleid voert dat aandacht besteedt aan de economische, sociale en milieu-implicaties van zijn beslissingen en activiteiten.

 • Eerlijke handel

  VBZ bevordert voor haar leden een maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat.
  Hierbij kijken we naar meerdere facetten op het gebied van MVO zoals ook het Eerlijke Handel.

  Tevens proberen we als branchevereniging voor onze leden informatie te bundelen die betrekking hebben op onder andere:

  • Inzicht in complexe en gevoelige grondstoffenketens.
  • Gedragscodes met betrekking tot sociaal-economische mensenrechten.
  • Aanpak tegen corruptie en oneerlijke handelspraktijken.
  • Verbetering van communicatie en transparantie in de keten.


  Hierbij kijken we ook altijd naar de richtlijnen van OESO en ILO.
  Daarnaast is VBZ aangesloten bij het Initaitef Duurzame Handel.

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren is de eis opgenomen dat bedrijven moeten aantonen dat er bij de wezenlijke toeleveranciers geen sprake is van kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie of omkoping.

 • Emissies naar de lucht

  Emissies naar de lucht kunnen de gezondheid of de leefbaarheid van levende wezens en/of de toestand van de fysische omgeving in gevaar brengen.

  In onze branche speelt met name 'geur' een belangrijke rol. Dit kan een grote impact hebben op omwonenden van een fabriek. 
  De overheid heeft daarom beleid gemaakt met als doel dat niemand in ernstige mate last mag hebben van geuroverlast. Daarom stelt de gemeente eisen aan bedrijven die stankoverlast kunnen veroorzaken.

  TNO heeft voor VBZ onderzoek gedaan naar de geur emissies van de branche. Dit rapport is voor leden te bekijken op onze website.

  Milieubarometer
  VBZ heeft een samenwerkingsverband met Stichting Stimular waardoor voor onze leden de milieubarometer toegankelijk is. Dit is een instrument om verschillende milieuaspecten in beeld te krijgen. Het gaat onder andere om energie-uitstoot, CO2 uitstoot, transport, reststromen en de uitstoot van koelmiddelen. De bedrijven kunnen de data benchmarken met andere fabrikanten uit de sector.

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren staat de volgende eis vermeld voor bedrijven: Men doet investeringen ter preventie van emissies naar lucht (zowel kwantitatief als wat betreft schadelijkheid), waarbij de aanschaffingen ten behoeve hiervan voldoen aan de criteria van de MIA/VAMIL regeling.

 • Energie

  Hernieuwbare energie
  Sinds medio 2010 is in Nederland het begrip 'duurzame energie' vervangen door de term 'hernieuwbare energie'. Dit om verwarring over het begrip 'duurzame energie' te voorkomen omdat de term 'duurzaam' op verschillende manieren wordt gebruikt.

  Hernieuwbare energie is energie waarover de mens voor onbeperkte tijd kan beschikken en niet slecht voor het leefmilieu. Er zijn veel verschillende soorten hernieuwbare energie:

  • Bio-energie 
  • Geothermische energie 
  • Zonne-energie 
  • Windenergie 
  • Energie uit water


  VBZ stimuleert bedrijven om hun energiegebruik te monitoren zodat er energiebesparingsmogelijkheden aan het licht komen. Dit kunnen zijn:

  • Reductie van het totale energiegebruik.
  • Optimaliseren van energie-efficienties van verschillende installaties.
  • Vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix.
  • Inzet van reststromen voor energie uit biomassa.
  • Gebruik van natuurlijke koude- en warmtemiddelen.


  In de Milieubarometer kunnen VBZ leden hun energieverbruik invoeren en benchmarken met andere bedrijven in de sector. Ook krijgen zij aanbevelingen om hun energieverbruik te verminderen en te optimaliseren.

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren is de eis opgenomen dat het bedrijf investeert in energiebesparing waarbij de aanschaffingen ten behoeve hiervan voldoen aan de criteria van de vigerende subsidieregeling MIA/VAMIL.

 • Grondstoffen en reststromen

  VBZ onderzoekt grondstofketens op IMVO risico's
  VBZ heeft in samenwerking met de HAS Hogeschool Den Bosch en Avans Hogeschool onderzoek gedaan naar IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s van zeventien grondstoffen in de sector.

  De directe aanleiding van het onderzoek was de herziening van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren. In de huidige versie wordt er gekeken naar cacao, palmolie en soja, de Barometer kan nu uitgebreid worden met andere grondstoffen. VBZ leden kunnen door het onderzoek inzicht krijgen in duurzaamheidsrisico’s van hun grondstofketens.

  Ton Baas, directeur VBZ is erg enthousiast over de eerste resultaten van het rapport; “In het kader ‘branche in beweging’ bevorderen wij de transparantie in onze keten, het onderzoek naar de herkomst van essentiële grondstoffen past hier goed in. Met dit onderzoek hebben we grote stappen voorwaarts gezet, zeker gezien de complexiteit van de materie!”

  VBZ zal zich op basis van de onderzoeksresultaten de komende periode inzetten om de betreffende ketens verder te verduurzamen. 

  Het IMVO rapport kunt u bekijken via onze website.  Duurzame Palmolie

  Voor het stimuleren van een duurzame productie van palmolie is de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) opgericht. De RSPO is een internationaal platform waar zowel industrie als maatschappelijke organisaties aan deelnemen. Inmiddels zijn door de RSPO criteria opgesteld voor duurzame palmolie- productie. 


  In Nederland is de Task Force Duurzame Palmolie actief. De Task Force heeft als doelstelling dat in 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is. 
  VBZ neemt namens de Bakkerij en Zoetwarenindustrie deel aan de Task Force.

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren zijn eisen opgenomen met betrekking tot de inkoop van duurzame palmolie. Tevens wordt er verwacht van fabrikanten dat zij een x percentage van het totaal ingekochte grondstoffen/halfproducten inkopen dat voldoet aan de erkende keurmerken zoals Utz, Fairtrade, Milieukeur, EKO, RSPO, Rainforest Alliance of een gelijkwaardig keurmerk.

  Daarnaast neemt VBZ ook zitting in de Ronde Tafel voor Duurzame Cacao.

  Keurmerken
 • Transport

  Om de leden in de mogelijkheid te stellen om hun logistieke bedrijfsvoering te verbeteren werkt VBZ mee aan diverse initiatieven.  

  Met het innovatieprogramma Duurzame Logistiek streeft het Ministerie van Verkeer & Waterstaat naar een duurzame verbetering van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven door het voorkomen van vervoer (minder kuubs en kilo’s), meer logistieke efficiency (minder kilometers) en minder gebruik van fossiele brandstoffen (minder liters). Het programma ondersteunt branches (kosteloos) met diverse activiteiten, zoals kennis en logistieke scans.

  Het innovatieprogramma is inmiddels afgerond. Het rapport met daarin concrete aanbevelingen voor het reduceren van vervoerskilometers staat gepubliceerd op het VBZ extranet. 

  Leden die aan de slag willen met het reduceren van hun vervoerskilometers kunnen ook gebruik maken van de Milieubarometer, dit instrument is door Stimular opgesteld voor VBZ.
  De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Men vult gegevens in over energie, water, afval, emissies, transport en eventueel papierverbruik. Het programma toont daarna de totale milieuscore in één staafdiagram (of taartdiagram), een kostengrafiek, een CO2 meter die de CO2-uitstoot van uw bedrijfsactiviteiten berekent en aantoont, efficiency-indicatoren en besparingstips.

  Tevens bevat het instrument een benchmark mogelijkheid waardoor men zich kan spiegelen aan de andere bedrijven in de branche.

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren zijn tevens eisen opgenomen met betrekking tot vervoer. Zo moet een bedrijf voor de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten de carbon footprint vaststellen volgens de rekenmethodiek van Milieu Centraal. Voor de afvoer geldt dat de CO2 footprint vastgesteld meot worden volgens de rekenmethodiek van www.klimaatcompensatie.nl.

  * Tevens wordt er verwacht dat bedrijven de eigen chaffeurs een training geven volgens de richtlijnen van het 'Het Nieuwe Rijden'.
  Ook stimuleert men het eigen personeel om gebruik te maken van duurzaam personenvervoer.

 • Water en bodem

  Besluit bodemkwaliteit
  Het Besluit bodemkwaliteit streeft naar een balans tussen een gezonde bodemkwaliteit en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het besluit omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden.

  Het Besluit heeft geleidt tot een publicatie waarin een overzicht staat van de belangrijkste veranderingen voor de overheid en het bedrijfsleven.

  Tevens stimuleert VBZ de reductie van het watergebruik, optimalisering van (koelings)installaties, sluiting van waterkringlopen en de vergroting van de hoeveelheid gerecycled proceswater.
  Dit alles kan het beste gerealiseerd worden in samenwerking met kennisinstellingen en NGO's.

  * In de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren zijn de volgende eisen opgenomen met betrekking tot milieu:

  • Het bedrijf voldoet aantoonbaar aan de erkende milieumanagementsystemen ISO14001 of EMAS of een gelijkwaardig systeem.
  • Het bedrijf investeert in waterbesparing waarbij de aanschaffingen voldoen aan de MIA/VAMIL regeling.
  • Het bedrijf investeert in afvalpreventie/bedrijfsintern hergebruik van procesafval waarbij zelfs het organisch procesafval en/of eindproduct wordt hergebruikt.