Suiker Unie

Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Biodiversiteit

  Suiker Unie is aangesloten bij de stichting Veldleeuwerik. Binnen deze stichting werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van akkerbouw te stimuleren. Daarvoor is er voor de stichting een eigen duurzaamheidsystematiek "Veldleeuwerik" ontwikkeld. De kern hiervan is de eigen bijdrage van de akkerbouwers aan de systematiek en het delen van ervaringen en kennis. Aan de hand van 10 indicatoren voor duurzaamheid zoeken de akkerbouwers ieder jaar weer naar nieuwe mogelijkheden voor het eigen bedrijf, waaronder ook een indicator voor biodiversiteit.

  Jarenlange vooruitgang in gewasveredeling, waaronder resistentie tegen ziekten, heeft fors bijgedragen aan de productiviteitsverbetering van de suikerbietenteelt en geleid tot een grote verscheidenheid aan rassen. Om de biodiversiteit te behouden en milieubescherming verder te versterken, is het belangrijk dat er voldoende gewassen, waaronder suikerbieten, in rotatie zijn. Suikerbieten worden slechts eens in de drie tot vijf jaar verbouwd op hetzelfde perceel. Als waardevol gewas in de rotatie voorkomt het dat ziekten zich uitbreiden. Daardoor hoeven bij het telen van andere gewassen minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het is dus belangrijk om suikerbieten in het bouwplan te behouden.

  Vogels zijn een goede graadmeter voor biodiversiteit. Stoppels van de vorige oogst en laat geoogste bietenvelden zijn belangrijk voor in het wild levende dieren, vooral vogels. Bij de teelt van suikerbieten behouden akkers een open begroeiingsstructuur met stukken kale grond tot laat in het voorjaar. Dit trekt veel op de grond nestelende vogels aan, zoals de griel, kiviet, veldleeuwerik en overwinterende kleine rietganzen.

   

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Het thema dierenwelzijn en diergezondheid is niet relevant voor Suiker Unie.

 • Emissies naar de lucht

  Bij de productie van suiker zijn de voornaamste emissies naar lucht koolstofdioxide, stikstofoxiden, ammoniak en stof. Suiker Unie spant zich in om de emissies, die in de laatste decennia al zijn gehalveerd, nog verder te verminderen en waar mogelijk het gebruik van fossiele energie te vervangen door groene energie.

  De duurzaamheid van de suikerketen kan Suiker Unie onder andere uitdrukken in de CO2-voetafdruk, of Carbon Footprint. In 2010 heeft een gespecialiseerd extern bureau de Carbon Footprint berekend voor suiker en de bijproducten bietenpulp, melasse en Betacal gebaseerd op de jaren 2008 en 2009. De hele keten vanaf het zaaien van het bietenzaad tot het vullen van de suikersilo's is onderzocht. Hierbij is rekening gehouden met de broeikasgassen van de zaadproductie, teeltomstandigheden, bemesten van de grond en het transport. Ook het energieverbruik van het productieproces is meegenomen. De Carbon Footprint voor suiker is berekend op 480 kg CO2 equivalenten per ton suiker op basis van economische allocatie. Suiker Unie streeft naar een verdere verlaging van de CO2 voetafdruk in de keten, voornamelijk door het verder verhogen van de suikeropbrengst door effectieve teelt van suikerbieten en verminderen van energieverbruik in het suikerproces 

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Energie

  Energie besparen is van strategisch belang voor Suiker Unie. Het gebruik van aardgas leidt niet alleen tot emissie van broeikasgassen, maar is ook een belangrijke kostenpost. De productie van suiker is goed voor ca. 80% van het totale energieverbruik van een suikerfabriek. Door grote inspanningen is het energieverbruik in de loop der jaren aanzienlijk verminderd. Ten opzichte van 1990 hebben we 42% bespaard op het energieverbruik in de hele keten van teelt van de suikerbieten tot het leveren van suiker(producten) aan klanten. Dit is ruim 2x de Europese doelstelling voor 2020. Suiker Unie wil het energieverbruik voortdurend verder verlagen. De suikerfabrieken nemen deel aan het MEE-Convenant, een meerjarenafspraak om energie te besparen, dat loopt tot 2020. Bij het Cosun Food Technology Centre wordt door energie-experts hard gewerkt om met nieuwe energiebesparingsmaatregelen te komen om het energieverbruik bij Suiker Unie nog verder te reduceren.

  Verklaringen

  Afspraken

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Het duurzaamheidbeleid van Suiker Unie bestaat  uit het optimaal en op duurzame wijze tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet. Dit betekent ook het duurzaam verwaarden en gebruiken van grondstoffen en reststromen. Suiker Unie doet dit onder andere door reststromen te gebruiken voor het produceren van groen gas. Door plantaardige reststromen, zoals bietenpuntjes, te vergisten ontstaat biogas. Suiker Unie heeft in 2011 in Dinteloord een grote biomassavergistinginstallatie in bedrijf genomen met een capaciteit voor de productie van 16 miljoen m3 biogas. Dit biogas wordt vervolgens opgewerkt tot aardgaskwaliteit en aan het openbare net geleverd. In totaal wordt er circa 9 miljoen m3 aan het net geleverd, wat voldoende is voor 9000 huishoudens. In 2012 wordt in Vierverlaten een tweede installatie in productie genomen, waardoor Suiker Unie voldoende groen gas gaat produceren voor het verbruik van circa 15.000 huishoudens. Suiker Unie wordt daarmee een van de grootste producenten van groen gas in Nederland. Dit is het resultaat van het optimaal en duurzaam gebruik maken van reststromen.

  Verklaringen

   

  Keurmerken
 • Transport

  Transport is voor Suiker Unie enorm belangrijk. Tijdens de campagnes rijden de vrachtauto's met suikerbieten af en aan bij de fabrieken. Ook buiten de campagnes zijn er veel transportbewegingen van en naar de fabrieken voor het leveren van suiker en suikerproducten aan de klanten. Het minimaliseren van het aantal transportkilometers is dan ook continu onder de aandacht. Door het verhogen van het suikergehalte in de bieten en het verlagen van de hoeveelheid aanhangende bietengrond is het mogelijk om de hoeveelheid transporten te verminderen. Door slim te plannen lukt het om veel perspulp als retourvracht van de suikerbieten bij de klant af te zetten. Er zijn veel maatregelen genomen om de transportbewegingen en daarmee de CO2-emissie te verminderen. Door het inzetten van trucks met een extra voorloopas is het laadvermogen verhoogd van 33 naar 36 ton. Met een investering heeft Suiker Unie de vervoerders van suikerbieten gestimuleerd om lichtere trailers te kopen. Deze lichtere wagens kunnen per vracht een paar ton extra bieten vervoeren. Buiten deze initiatieven onderzoekt Suiker Unie de mogelijkheid om bedrijfsauto's op gas te laten rijden. In Dinteloord is in 2011 een eigen gas tankstation gebouwd. Als test rijden nu enkele vrachtauto's op groen gas, maar Suiker Unie heeft de ambitite om dit fors uit te breiden.

  In 2011 heeft Suiker Unie de Lean en Green award ontvangen. Deze wordt uitgereikt aan bedrijven die de CO2 uitstoot van hun logistiek in vijf jaar tijd met 20% reduceren. Suiker Unie gaat verder en heeft een plan van aanpak voor het bulktransport opgesteld voor de CO2 reductie van ruim 30%. Dit plan van aanpak is door TNO getoetst en goedgekeurd. De Lean en Green Award is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met onder andere vervoersorganisatie EVO en het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.  

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. Een groot gedeelte van dit water gebruikt Suiker Unie in het eigen proces. De hoeveelheid water afkomstig uit de bieten is echter meer dan nodig is in het proces. Dit deel wordt nu, na zuivering in eigen installaties, geloosd op het oppervlakte water. Sinds 2011 wordt er geen grondwater meer gebruikt. Slechts 2-3% van het totale watergebruik bestaat uit leidingwater, al het overige water komt uit de suikerbieten. Door het ontbreken van een internationale, wetenschappelijk erkende methode voor het berekenen van de Water Footprint heeft Suiker Unie deze nog niet berekend, maar dit is uiteindelijk wel een doel.

  Bescherming van de bodem is voor Suiker Unie van groot belang. Suikerbieten zijn immers de grondstof voor de productie van suiker en groeien alleen optimaal in een gezonde bodem. De grond op een duurzame manier vruchtbaar houden is een voorwaarde voor een gezonde suikerproductie. De telers zijn zich daarvan bewust. Onder andere via de Stichting Veldleeuwerik en een zeer actieve, eigen agrarische dienst werkt Suiker Unie aan het verder verduurzamen van de teelt en daarmee het behoud van een gezonde bodem. Bodemkwaliteit is een centraal thema, maar ook biodiversiteit, voedingsstoffen, watergebruik en energie. Onder andere door Betacal en digestaat afkomstig van het vergistingproces naar het land terug te brengen worden belangrijke mineraalkringlopen gesloten wat bijdraagt aan het behoud van een gezonde bodem.  

  Verklaringen

   

  Keurmerken

Merken van Suiker Unie