Prorest Catering

Prorest Catering verzorgt het beheer en de exploitatie van bedrijfsrestaurants voor bijna 225 opdrachtgevers. Prorest is actief in contractcatering, transportcatering, scholencatering en projectadvisering en heeft circa 650 werknemers in dienst. Het bedrijf is lid van Veneca, de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties. Prorest is in bezit van het ISO 9001-2008 certificaat. De kennis en ervaring is opgedaan in vele honderden bedrijfsrestaurants en samengebald in strakke werkmethodieken. Kwaliteit, hygiëne, efficiency en een gedegen
organisatie zijn daarmee geborgd. Prorest combineert die gedegenheid met een passie voor eten. Zo brengt Prorest gastvrijheid en professionaliteit in het bedrijfsrestaurant. Prorest Catering is onderdeel van Facilicom Services Group.

Prorest heeft altijd oog gehad voor de mens en zijn leefomgeving en heeft dan ook vastgelegd hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan duurzaamheid onderdeel uitmaakt, in het bedrijf gestalte krijgt. Een continue systematiek zorgt ervoor dat de jaarlijkse doelstellingen worden bepaald én gehaald. Prorest zet zich in om de duurzaamheidsprestaties transparant weer te geven door gebruik te maken van het FIRA Platform, hiervoor is niveau Zilver behaald. Daarnaast worden de resultaten gerapporteerd in het jaarverslag van Facilicom.Bedrijfsgegevens

 • Prorest Catering
 • Karel Doormanweg 4
 • 3115 JD Schiedam
 • Telefoon: 0102981199
 • Website: http://www.prorest.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  Als mensenbedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen een tweede natuur voor Prorest. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. Het bedrijf doet er dan ook alles aan om het welzijn en het wel - bevinden van de medewerkers te bevorderen. Het is de overtuiging van Facilicom (waarvan Prorest onderdeel is) dat maatschappelijk verantwoord ondernemen mensen aan de organisatie kan binden en mensen binnen de organisatie weet te verbinden.

  Prorest streeft naar long-time employment. Dat is immers dé manier om waardevolle kennis en ervaring vast te houden en de continuïteit bij opdrachtgevers te garanderen. Het percentage medewerkers dat langer dan tien jaar in dienst is, ligt in Nederland bedrijfsbreed op 33,8 procent.

  We streven naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uitgangspunt van dat beleid is dat bedrijf en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het werk zowel fysiek als mentaal mogelijk blijft tot 67 jaar. Daarom wordt het bestaande verzuimbeleid omgezet naar een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het nieuwe beleid is nodig omdat het personeelsbestand vergrijst, de pensioenleeftijd wordt verhoogd, de overheid zich terugtrekt en mensen een ongezondere leefstijl hebben. Dat leidt ook bij ons tot een hoger verzuim. In het nieuwe beleid is vastgelegd dat wij ons inzetten om medewerkers bewust te maken van de relatie tussen gezondheid, welzijn en de prestatie die wij als werkgever van de medewerker verwachten.

  Duurzame inzetbaarheid bij medewerkers wordt bevorderd, waarbij werkgever en werknemer verantwoordelijkheid nemen voor de inzetbaarheid. Waar nodig zal Facilicom randvoorwaarden creëren zodat medewerkers in het arbeidsproces kunnen blijven participeren zolang dit verantwoord is. Hierbij staan persoonlijke ontwikkeling en welzijn centraal. Het beleid moet in 2014 leiden tot minder verzuim, hoge motivatie, hoge prestatie en kwaliteit van werk.

  In 2011 hebben al een voorschot genomen op het bewerkstelligen van duurzame inzetbaarheid. Het bedrijf werd geconfronteerd met relatief veel regelmatig verzuim, veelal resulterend in langdurig verzuim. Prorest gaat nu al in een vroeg stadium zorggesprekken aan met medewerkers die regelmatig verzuimen. Daarbij wordt gekeken wat de medewerker zelf en wat het bedrijf kan doen om verzuim te voor - komen. Dit vitaliteitsbeleid is aantoonbaar succesvol. Het beleid is dan ook gecontinueerd bij Prorest en wordt verder uitgerold in de rest het moederbedrijf.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Ten aanzien van biodiversiteit heeft Prorest geen specifieke strategie. Prorest voldoet natuurlijk wel aan de wet- en regelgeving omtrent biodiversiteit.

  Biodiversiteit kent echter wel enige raakvlakken met Dierenwelzijn en dierengezondheid. Daarover kunt u meer lezen op de tab Dierenwelzijn en dierengezondheid.

   

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Met regelmaat worden in alle bedrijfsrestaurants van Prorest vegetarische gerechten in het zonnetje gezet.

  Ook zijn wij  momenteel speciale vegetarische gerechten aan het ontwikkelen welke op deze dag voor de eerste maal worden aangeboden. Deze vegetarische gerechten zullen vervolgens een vaste plek in ons assortiment krijgen. Met deze actie onderstrepen wij ons hart voor dieren.

  De actie sluit nauw aan bij het bestaande MVO beleid van Prorest. Wij nemen al geruime tijd deel aan de campagne EatGreen at work, waarbij één dag per week een lekkere lunch zonder vlees en vis gepromoot wordt op de werkvloer en in de bedrijfsrestaurants

  Verder heeft Prorest de intentie volgend jaar enkel nog gebruik te maken van kippenvlees van kippen die een dierwaardig bestaan hebben geleefd. Dat maakt Prorest bekend naar aanleiding van de 'Stop de Plofkip-campagne'. Prorest hecht veel waarde aan verduurzaming en erkent dan ook de maatschappelijke discussie omtrent het dierenwelzijn en de daarbij behorende groeiende vraag naar producten met een hogere dierenwelzijnstandaard. Prorest werkt nu al met leveranciers die volledig aansluiten bij ons gedachtegoed.

  De actuele campagne van Stichting Wakker dier waarin aandacht wordt gevraagd voor de plofkippen, speelt een grote rol in het creëren van consumenten bewustwording omtrent het dierenwelzijn. En uiteraard ook bij de gasten van onze bedrijfsrestaurants. Wij juichen deze ontwikkeling zeer toe en dragen de campagne van Wakker dier dan ook een warm hart toe.

  Verder verkoopt en verwerkt Prorest enkel groene vis. Daar zijn met de vaste visleverancier sluitende afspraken over gemaakt. Groene vis is vis die niet wordt overbevist of die zorgvuldig is gekweekt, met minimale of beperkte schade aan de natuur. Leiddraad daarbij is de Viswijzer, opgesteld door Stichting De Noordzee, een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom (waarvan Prorest onderdeel is). De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in een beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de dienstverlening aan de opdrachtgevers. We zijn al sinds de oprichting in 1966 een zelfstandige onderneming, onafhankelijk van externe vermogensverschaffers. Er is geen externe druk om op korte termijn winst te behalen, het beleid is gericht op de lange termijn. De definitie die Facilicom hanteert voor het MVO-beleid luidt: ‘Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening gehouden wordt met relevante stakeholders.’

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  De overvloedige uitstoot van broeikasgassen speelt een belangrijke rol in de opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen die daar een gevolg van zijn Om deze vermindering in CO2-uitstoot ook daadwerkelijk te realiseren zijn en worden er diverse maatregelen genomen zoals de overstap naar groene energie, een continue aanscherping van ons wagenparkbeleid gericht op nog zuiniger auto's en diverse maatregelen om ons energiegebruik op het hoofdkantoor te verminderen zoals zuiniger verlichting, bewegingsmelders op lampen en klimaatinstallaties en verwarming die per kamer instelbaar zijn, zodat bij afwezigheid niet nodeloos energie wordt verbruikt.

  Keurmerken
 • Energie

  Al sinds 2007 neemt Facilicom (waarvan Prorest onderdeel uitmaakt)  uitsluitend duurzame energie af. Windmolens op het dak van het hoofdkantoor in Schiedam leveren een deel van de energie die in het gebouw wordt gebruikt. Verder gebruikt het pand onder meer aardwarmte. In de meeste panden zijn klimaatinstallatie en verwarming per kamer instelbaar, zodat bij afwezigheid niet nodeloos energie wordt verbruikt. Lampen zijn energiezuinig en beschikken veelal over bewegingsmelders, zodat ze alleen branden als er activiteit is.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Afval wordt binnen heel Prorest gescheiden ingezameld en verwerkt. Dat is ook beleid op de vele locaties waar medewerkers van Prorest werkzaam zijn. Uitgangspunt is dat inzameling, verwerking en recycling van afval zo veel mogelijk duurzaam moet verlopen.

  Verklaringen

  Keurmerken
 • Transport

  Prorest probeert zijn medewerkers zo veel mogelijk te laten werken in de omgeving van hun woonplaats. Om de gezondheid te bevorderen en het milieu te ontzien, bevelen we de fiets aan als vervoermiddel om naar het werk te komen. En stimuleren dit door het mogelijk te maken met fiscaal voordeel een fiets van de zaak aan te schaffen. Nieuwe auto’s van de zaak moeten sinds begin 2009 minimaal energielabel C hebben. Inmiddels beschikt 91,7 procent van het wagenpark over het label A, B of C. Bij het uitkiezen van een leaseauto hebben de medewerkers de mogelijkheid om voor een hybride auto te opteren. Medewerkers worden met rekenvoorbeelden gestimuleerd om te kiezen voor een auto die zuiniger rijdt, minder CO2 uitstoot én zorgt voor minder bijtelling. Bovendien worden ze gestimuleerd om een kleinere auto te kiezen. Om de transitie naar zuinigere auto’s nog eens te versnellen, is besloten dat medewerkers met een auto met energielabel D, E, F of G sinds 1 januari 2011 hun auto versneld mogen inruilen. Ook is een car dashboard ingevoerd om het rijgedrag van medewerkers te monitoren in relatie tot milieubelasting. Dankzij het dashboard is nu inzichtelijk wat de prestaties per medewerker zijn. Elk kwartaal wordt de duurzaamste rijder binnen Facilicom (waarvan Prorest onderdeel uitmaakt) in de schijnwerpers gezet. Met het ruimere beleid voor thuiswerken, dat in het najaar in Nederland is ingevoerd, zal het aantal woon-werkkilometers naar alle waarschijnlijkheid flink afnemen.

  Ook  het aantal transportbewegingen naar al onze locaties te beperken, heeft er een bundeling van logistieke activiteiten plaatsgevonden. Dit leidt jaarlijks tot besparingen van duizenden kilometers binnen het logistieke proces.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Ten aanzien van water en bodem heeft Prorest geen specifieke strategie. Prorest voldoet natuurlijk wel aan de wet- en regelgeving omtrent water en bodem.

  Het zou wel het streven van elk bedrijf moeten zijn om het milieu zo min mogelijk te belasten en alles wat de planeet biedt, zo veel mogelijk in stand te houden en te koesteren. Treedt er toch belasting of schade op, dan zullen organisaties moeten proberen dat zo veel mogelijk te reduceren of anders toch te compenseren. Het beleid van Prorest is erop gericht niet alleen zelf verantwoord te ondernemen, maar ook anderen in de keten daartoe te stimuleren.

  Verklaringen

  Keurmerken