Heineken Nederland

HEINEKEN Nederland werkt hard aan het steeds verder verduurzamen van haar activiteiten. Zo hebben we in de afgelopen jaren de energieconsumptie evenals het water gebruik tijdens het brouwproces aanzienlijk weten te verminderen. Daarnaast werd er aandacht besteed aan verantwoord alcohol gebruik en het sluiten van partnerships. Al deze onderwerpen maken deel uit van ons duurzaamheidprogramma “Brewing a Better Future”, waarmee we de ambitie hebben om in 2020 de ‘Groenste’ brouwerij ter wereld te zijn.Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Aan het eind van de zomer 2011 lag er een nieuw Cao-akkoord voor de periode 1-1-2011 t/m 31-12-2012. Tijdens de onderhandelingen ging het om onderwerpen als vergrijzing van de productieorganisaties, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de pensioenen. In een nieuwe passage onderschrijven HEINEKEN en de vakorganisaties het belang van duurzame arbeidsverhoudingen en inzetbaarheid. Er is met de vakorganisaties afgesproken dat het overleg hierover zal worden voortgezet.

   

  Veiligheid is al enkele jaren een belangrijk thema binnen HEINEKEN. De aandacht hiervoor, ondersteund door de interne media, heeft het veiligheidsbewustzijn van medewerkers afgelopen jaar vergroot waardoor er aanmerkelijk minder ongevallen plaatsvonden. Ook de aard van de ongevallen is door de verhoogde alertheid van medewerkers over het algemeen minder ernstig dan voorheen. Naast de productieafdelingen kreeg veiligheid ook ruim aandacht bij Commercie en de Stafafdelingen. In 2011 werden tevens voor het tweede jaar op rij bijna alle werkzaamheden van de brouwerij Zoeterwoude 24 uur stilgelegd voor de Veiligheidsdag 2011. Dit jaar was het thema ‘Zorg voor elkaar’. Ruim 750 medewerkers en externe medewerkers die via andere bedrijven worden ingehuurd, namen deel aan de ochtend. De deelnemers bekeken de veiligheidsfilm en volgden drie workshops. Deze workshops hadden als onderwerp: het aanspreken van een collega op onveilig gedrag, samenwerking en communicatie binnen het team en tussen teams onderling. Daarnaast gaf de Arbodienst in 2011 een brochure uit over de Health Check. Dit is het periodieke gezondheidsonderzoek dat HEINEKEN haar medewerkers aanbiedt. De brochure werd gemaakt om medewerkers uitleg te geven over het doel en de inhoud van de Health Check.

   

  Wij maken onze werknemers graag bewust van duurzaamheid en de bijdrage die zij kunnen leveren aan een betere wereld. In 2011 werd voor het eerst een Duurzaamheidweek georganiseerd. Doel van deze week was om medewerkers bewust te maken van hun mogelijkheden om bij te dragen aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Via uitgebreide interne communicatiecampagnes op HeiPort en ter plaatse op de verschillende vestigingen, werden medewerkers geconfronteerd met vragen als:

  Is het licht uit?

  Staat de PCuit/hibernate?

  Is die print echt nodig?

  Zit het papierafval in de papierbak?

  Oplader na opladen uit het stopcontact?

  Op de verschillende vestigingen werden bovendien energiebesparingmeters geplaatst. Daarnaast was er een wedstrijd voor het beste duurzame idee met meer dan 400 inzendingen. Het winnende idee betrof een viltprullenbak binnen Horeca. Daarmee kunnen horecaondernemers viltjes apart inzamelen om te recyclen. De tweede plaats was voor het idee van een aan/ uit functie voor heftruckopladers. Op de derde plaats eindigde het idee om de warme lucht van productiehallen te vervoeren naar de omringende kantoren.

 • Biodiversiteit

  Als producent van een natuurlijk product, proberen wij een bijdrage te leven aan de biodiversiteit. Tijdens de jaarvergadering van Stichting Veldleeuwerik, een stichting die werkt aan een duurzame voedselproductie, zijn de eerste stappen gezet richting “Brouwgerst uit duurzame teelt in Nederland”. In de stichting zijn akkerbouwers en afnemers, waaronder HEINEKEN, verenigd. In 2011 heeft deze stichting besloten het ontwikkelde akkerbouwconcept in Nederland verder uit te breiden naar andere akkerbouwgebieden in Nederland (Zuid/ West en Drenthe).Verder is HEINEKEN Nederland een sponsor van Staatsbosbeheer in gemeente gulpen-Wittem. Staatsbosbeheer heeft enkele jaren geleden geld geïnvesteerd om een stuk grond in de gemeente Gulpen-Wittem vrij te maken. Waar deze grond vroeger opgedeeld werd om door koeien leeg gegraasd te worden, trekt er nu een herder rond met een kudde van 350 Mergellandschapen. Deze schapen verspreiden via hun vacht uitwerpselen en zaden in het gebied, met als gevolg het herstel van planten en bloemen die verloren waren geacht. Een voorbeeld is de heropkomst van de orchidee, een bloem die vlinders aantrekt die het gebied reeds hadden verlaten. Door bezuinigingen in de komende twee jaar kon Staatsbosbeheer de herder niet meer inhuren en werd dit project gestopt. Omdat Brand bier groot is geworden in Limburg (in het bijzonder in het Heuvelland) en wij de natuur, de cultuur maar ook het toerisme een warm hart toe dragen, hebben wij een plan opgestart om het behoud van de kudde te bewerkstelligen. Zo hebben wij in de Brand brouwerij, in combinatie met rondleidingen een fundraising diner georganiseerd en stond onze kerstwens in de media in het teken van de schaapskudde (door middel van het adoptieplan).

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Duurzaam werken is belangrijk, ook om te waarborgen dat we in de toekomst onze producten met dezelfde kwaliteit kunnen bereiden en verkopen. In de Supply Chain betekent dat slimmer omgaan met het gebruik van grondstoffen, energie en water. Bijvoorbeeld door onze zoektocht in de Logistiek naar manieren om de CO2- uitstoot steeds verder terug te brengen, maar ook door hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Een goed voorbeeld is de gedetailleerde haalbaarheidsstudie die HEINEKEN Nederland samen met Provincie Zuid-Holland Melkveehouderij Die Barle en E-Kwadraat Advies heeft uitgevoerd, die de productie en toepassing van biogas betreft. In het onderzoek wordt gekeken naar wat biogas zou kunnen betekenen voor de brouwerij in Zoeterwoude en diens projectpartners.

  Keurmerken
 • Energie

  Door voortdurend te kijken en bewust te zoeken naar slimme en praktische mogelijkheden, hebben we het energieverbruik weten te verminderen binnen ons productieproces. In de brouwerij in Zoeterwoude is op verschillende plaatsen de isolatie van het leidingnetwerk verbeterd, waardoor de warmteverliezen verder zijn teruggedrongen. Daarnaast is het luchtbehandelingsysteem bij de afdeling verpakken aangepast wat energie besparing oplevert. Ook heeft HEINEKEN Nederland al sinds 2009 het voornemen om samen met energiebedrijf Delta Energy vier windturbines op het terrein van de brouwerij in Zoeterwoude te plaatsen. Met deze windturbines kan de brouwerij straks circa 33% van haar elektriciteitsbehoefte duurzaam invullen. De Provincie Zuid-Holland benoemde het brouwerijterrein in Zoeterwoude begin 2011 tot studielocatie voor windenergie. In de loop van 2011 heeft de Provincie op deze studielocaties een inpassingonderzoek uitgevoerd, waarmee een nader besluit over de geschiktheid van deze locaties kon worden onderbouwd. De uitslag van dit onderzoek heeft geleid tot een positief advies voor plaatsing van de windturbines op ons brouwerijterrein. Inmiddels heeft Provinciale Staten eind april het positieve advies overgenomen.

   

  Heineken Nederland is bovendien constant bezig met het ‘groener’ maken van haar kantoorlocaties en distributiecentra in Nederland. Dit heeft in 2011 een totale besparing opgeleverd van ruim 100.000 kWh. Deze besparing is onder andere mogelijk gemaakt door de geïnstalleerde ‘hybernate’ functie op computers, de plaatsing van tijdschakelaars en het vervangen van gloeilampen door energie zuinige lampen.

   

  Om proactief het gesprek aan te gaan met horecaondernemers, werd de leidraad ‘Duurzame Partners in Business’ ontwikkeld. Hierin worden de duurzame activiteiten van HEINEKEN Nederland behandeld, evenals praktische tips en trucs voor de horecaondernemer. Zo levert HEINEKEN Nederland koelingen die 35% minder stroom verbruiken en wordt de horeca ondernemen geadviseerd om gedurende de nacht of op dagen dat de zaak niet open is, de koelingen uit te zetten. Blijft de deur van de koeling goed gesloten, dan levert dat bijna geen verlies van koeling op. Ten slotte worden speciale groene deals uit het StarBusiness Programma aangeboden, het loyaliteitsprogramma van HEINEKEN Brouwerijen.

  Afspraken

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  HEINEKEN Nederland scheidt het afval dat bij onze bedrijfsprocessen vrijkomt. Zo wordt het glas wat tijdens onze processen uitvalt verzameld, op kleur gescheiden en afgevoerd naar firma’s die dit kunnen recyclen. Deze bedrijven leveren het weer aan bij de glasfabrieken. Ook het karton wordt apart verzameld en gerecycled door de papierindustrie. Afval van plastic folie wat onder andere word gebruikt als pallethoes, wordt verzameld en hergebruikt in de daarvoor bestemde kanalen. De etiketten van retour verpakkingen worden opgevangen en door de Nederlandse papierindustrie verwerkt tot nieuwe papierproducten. Het grootste deel van het bier wat in Nederland wordt verkocht, is verpakt in een retour verpakking. Dit vermindert de Carbon Footprint en verlaagd het watergebruik significant. Verder proberen we voor onze bijproducten goede bestemmingen te vinden. Zo gebruiken we bostel, een coproduct uit het bierbrouwproces, als veevoer.

  Door op een verantwoorde wijze met afval om te gaan, kan op zowel de milieubelasting als op kosten worden bespaard. Op evenementen zijn bekers, glazen, blikken en flessen verantwoordelijk voor 20-30% van de totale ecologische afdruk van bier. Daarom heeft HEINEKEN Nederland verschillende types bekers voor evenementen en festivals in het assortiment. Bekers die gespoeld en hergebruikt kunnen worden hebben de voorkeur, dit is echter niet altijd mogelijk. De lichtgewicht Polypropyleen bekers of PLA (bioplastic) bekers zijn dan een optie. Verdere reductie wordt bewerkstelligd door bekerinzamelingsacties.

  Keurmerken
 • Transport

  Green Distribution

  Customer Service & Logistics is de logistieke afdeling van HEINEKEN waar o.a. het transport van zowel de ingaande als uitgaande stromen onder vallen. Het doel wat deze afdeling o.a. gesteld heeft is “creëer energie zuinige en klimaat neutrale transportstromen”. Om dit te realiseren moet je het gebruik van fossiele brandstoffen reduceren door o.a. een Modal Shift (transitie van transport van weg naar water en spoor) daarnaast moet een transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare "brandstoffen" gerealiseerd worden door kleinschalige alternatieve energie voorzieningen (duurzame energie opwekken en gebruiken). Om het doel te bereiken moeten er goed samengewerkt worden met partijen die willen verduurzamen, klanten die efficiënt bestellen en opgeleiden chauffeurs die efficiënt omgaan met de verschillende modaliteiten van transport.

  Transport over weg

  HEINEKEN Nederland maakt naast normale trucks ook gebruik van Ecotrucks, verlengde trucks die geen 18,75 maar 25,25 meter lang zijn. Deze vrachtwagens zijn tien ton zwaarder te belasten dan gewone vrachtwagens. Met 40% meer inhoud verbruiken deze energiezuinige Ecotrucks nauwelijks meer dieselolie, waardoor de totale CO2-uitstoot voor de aanvoer van verpakkingsmaterialen naar onze brouwerijen fors is gedaald. Op dit moment rijdt er een hybride kelderbier wagen voor de distributie van bier rechtstreeks van de brouwerij naar onze klanten. Deze hybride wagen zorgt voor een reductie van 25% minder brandstof wat natuurlijk een eerste stap is. Uiteindelijk zal een deel van het transport elektrisch gaan om zo lokaal duurzaam transport te organiseren. De technische ontwikkelingen zijn echter nog niet zover dat grote delen van het transport over kunnen naar 100% elektrisch, HEINEKEN volgt dit echter wel om zodra het kan hier een start mee te maken.

  Transport over Water

  Zo heeft HEINEKEN als initiatief nemer samen met projectontwikkelaar Van Uden, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn in oktober 2010 de grootste inland terminal van Nederland geopend: het Alpherium. Deze terminal ligt op korte afstand van de brouwerij in Zoeterwoude. Via het Alpherium worden ongeveer 50.000 containers per jaar naar de havens van Rotterdam en Antwerpen vervoerd. Daardoor verdwijnen per jaar 6 miljoen vrachtautokilometers van de Nederlandse snelwegen en wordt op dit traject 3.300 ton minder CO2 uitgestoten. Dit is een vermindering van 35% op dit traject. De capaciteit van de terminal biedt overigens ook andere bedrijven gelegenheid hun vervoersinspanningen te verduurzamen. Ook vanaf de terminal in Den Bosch worden containers met bier naar verschillende zeehavens getransporteerd. Hiervoor is speciaal voor de vaarwegen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, de MS Mer-Green ontwikkelt in opdracht van de Bosche Container Terminal. Dit is het eerste schip van een reeks kleine, identieke en milieuvriendelijke binnenvaartschepen. Het schip wordt vanaf 2011 ingezet en is uitgerust met Volvo Penta voortstuwingsmotoren, katalysatoren en roetfilters. De motor is dan ook zeer energiezuinig, waardoor een 70% NOX-uitstoot wordt bespaard. Een ander initiatief in Zoeterwoude is project ‘Mout per schip’, wat zich richt op het terugdringen van het aantal vrachtwagenbewegingen op de weg die nodig is voor de aanvoer van mout bij de brouwerij. Sinds juli 2011 wordt het mout per binnenvaartschip bij de brouwerij in Zoeterwoude aangevoerd. Iets wat bij de brouwerij in Den Bosch overigens al jaren gebeurt. Hierdoor wordt de aanvoer van mout naar de brouwerij in Zoeterwoude beter gewaarborgd. Bovendien is er op middellang termijn een verlaging van de totale transportkosten en neemt de uitstoot van CO2 af met de afname van ruim 6.500 vrachtwagens per jaar.

  In Utrecht wordt al jaren lang gebruik gemaakt van een boot om de klanten aan te beleveren. Deze vorm van distributie is voor de stad Utrecht ideaal, aangezien een groot aantal klanten de voorraad van de producten van HEINEKEN opgeslagen heeft in de werfkelders aan het water van de Oudegracht.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Water is één van de belangrijkste grondstoffen voor ons productieproces. In de afgelopen jaren hebben we met succes ons waterverbruik binnen het productie proces terug weten te dringen. Ook de nieuwe water behandelinginstallatie in brouwerij 's-Hertogenbosch bespaart water. De Brand brouwerij en Vrumona hebben hun eigen predicaat mineraalwaterbron. Deze waterbronnen mogen vanwege de zuivere kwaliteit als erkende mineraalwaterbron geëxploiteerd worden.

  Keurmerken