FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) is de koepelorganisatie van en voor bedrijven en branches in de levensmiddelenindustrie, een van de grootste industrietakken van Nederland. De FNLI is spreekbuis voor bedrijven en brancheorganisaties en aanspreekpunt voor handelspartners, NGO's, overheid, politiek en media.

De Nederlandse levensmiddelenindustrie werkt al jaren actief aan de verduurzaming van productieprocessen en –ketens. Elk bedrijf levert op zijn eigen manier dagelijks inspanningen om milieuprestaties, sociale omstandigheden en economische welvaart continu te verbeteren. Steeds meer bedrijven gaan over tot de integrale verankering van verduurzaming in hun dagelijkse bedrijfsvoering: van verduurzaming in de fabriek (zoals energie- en waterbesparing en grondstofefficiëntie), tot verantwoord inkoopbeleid van grondstoffen, tot duurzaam verpakken en transport.

Bij al deze facetten is ketensamenwerking cruciaal: alleen als producenten, boeren & tuinders, retail, horeca en cateraars samenwerken, kan de duurzame bodem onder de gehele voedselproductie- en distributieketen omhoog getild worden.

De FNLI richt zich in dit kader op twee kerndoelen:

 • Zichtbaar maken dat de Nederlandse levensmiddelenindustrie haar verantwoordelijkheid op het gebied van verduurzaming neemt.
 • Stimuleren van verdere verduurzaming binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie met de ambitie op dit vlak in 2025 de Europese koppositie te bekleden.Bedrijfsgegevens

 • FNLI
 • Sir Winston Churchilllaan 366 F
 • 2285 SJ Rijswijk
 • Zuid-Holland
 • Telefoon: 0703365150
 • Website: http://www.fnli.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  De verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van de Sociaal-Economische Raad (SER) is de leidraad voor de FNLI. Deze biedt uitgangspunten aan het bedrijfsleven voor verantwoord ketenbeheer met betrekking tot mens en arbeid. Veel leden rapporteren over hun eigen inspanningen op het gebied van IMVO en de FNLI stimuleert hierbij actief de toepassing van goede richtlijnen. Een voorbeeld hiervan zijn de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen. Een substantieel aantal leden van de FNLI maakt al gebruik van dit rapportagekader.

  Daarnaast heeft de FNLI een samenwerkingsverband met MVO Nederland om bedrijven praktische ondersteuning te kunnen  bieden bij het verankeren van MVO in de  bedrijfsvoering. Zo werken FNLI-leden in  samenwerking met MVO Nederland aan diversiteit op de werkvloer en arbeidsparticipatie van mensen met een (arbeids)handicap.

 • Biodiversiteit

  Elk bedrijf kan binnen zijn eigen productieketen, -processen en bedrijfsterrein een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Binnen het complexe, mondiale thema biodiversiteit kunnen deelgebieden onderscheiden worden waarbinnen bedrijven praktisch aan de slag kunnen en vaak al flinke verduurzamingsinspanningen leveren. Voorbeelden van zulke deelgebieden zijn:

  - Grondstoffen
  - Duurzame teelt
  - Energiebesparing
  - Valorisatie van reststromen
  - Groene bedrijfsterreinen

  Palmolie

  De FNLI neemt deel aan de Taskforce Duurzame Palmolie. In deze Taskforce wordt gewerkt aan het vergroten van de vraag naar en het aanbod van duurzame palmolie, met de ambitie dat in 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam geproduceerd is. De FNLI is ook lid van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), de internationale multistakeholderorganisatie die de criteria voor duurzame palmolieproductie opstelt en plantages en ketenspelers certificeert.

  Soja


  Ook op het gebied van duurzame soja is de levensmiddelenindustrie actief. Zo hebben FrieslandCampina, Nevedi, VION, Gebr. Van Beek Group, Storteboom en Ahold zich verenigd in het ‘Initiatief Duurzame Soja’, waarmee deze bedrijven de vraag naar en inkoop van duurzaam geproduceerde soja voor veevoer stimuleren en vergroten.

   

  Deze en andere initiatieven (zoals die rond suiker, cacao, koffie, tropische vruchten, etc.) stimuleren de verduurzaming van internationale grondstoffenketens, waarbij het behoud van biodiversiteit een belangrijk subthema is.

  Ook het behoud van soorten, landschappen en ecosystemen in Nederland of de eigen regio is een belangrijk thema in het verduurzamingsbeleid van bedrijven.

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Dierenwelzijn is voornamelijk een belangrijk thema in de primaire sector, maar ook in de verwerkende industrie wordt actief gewerkt aan
  het verbeteren van leefomstandigheden van vee. Fabrikanten werken samen met leveranciers van dierlijke producten om bijvoorbeeld antibioticagebruik te verminderen, stalruimte te vergroten, weidegang te vergroten en transport diervriendelijker te maken. Deze samenwerking heeft onder andere geleid tot het 'tussensegment:' vlees dat met betrekking tot dierenwelzijn beter scoort dat regulier vlees, maar aan minder strenge eisen voldoet dan biologische productie. Onder andere het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming staat garant voor dit tussensegment.

 • Eerlijke handel

  De Nederlandse levensmiddelenindustrie is zich bewust van haar wereldwijde impact. De helft van alle grondstoffen wordt geïmporteerd en maar  liefst 40% van de geproduceerde levensmiddelen wordt weer geëxporteerd.  Levensmiddelenbedrijven hechten er zeer veel waarde aan om op een verantwoorde manier te ondernemen en handel te drijven met actieve naleving van internationaal geaccepteerde normen voor sociale rechtvaardigheid en arbeidsomstandigheden.  Certificeringsprogramma’s zoals RSPO, RTRS, UTZ, Rainforest Alliance en Fair Trade helpen bedrijven om standaarden, die ook betrekking hebben op arbeidsomstandigheden, in complexe ketens te kunnen borgen.

  Leden van de FNLI zijn zeer actief betrokken bij het IDH (Initiatief Duurzame Handel) dat grote inspanningen doet om deze standaarden toe te passen in landen waar grondstoffen worden geproduceerd die in Nederland worden geïmporteerd.

 • Emissies naar de lucht

  De FNLI ondersteunt het verminderen van de gevolgen van het menselijke handelen op het klimaat. Dit uit zich in het actief ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op energiebesparing en, vaak nauw daaraan verbonden, het terugdringen van de emissie van broeikasgassen. De FNLI is ondertekenaar van het sectorconvenant ‘Schone en Zuinige  agrosectoren’ dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990 met 30% te verminderen.

  Afspraken

 • Energie

  Het verminderen van energieverbruik neemt in het verduurzamingsproces een prominente plaats in. Elk bedrijf gebruikt energie en kan op verschillende manieren stappen nemen door het regelmatig toepassen van energiescans. De FNLI stimuleert levensmiddelenbedrijven om naast het besparen van energie ook energie op te wekken uit beschikbare reststromen en bijproducten.

  * Schoon en zuinig
  Met het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: nieuwe energie voor het klimaat’ wordt ernaar gestreefd om in 2020 20% duurzame energie te gebruiken. De ondernemingen in de agro-food sector zien in het bijzonder kansen in de productie van duurzame energie. Van de kabinetsdoelstelling van 20% duurzame energie in 2020 zal de sector waarschijnlijk circa 40% procent gaan leveren. Die duurzame energie komt onder andere uit de co-vergisting van mest, vergisting van reststromen uit de voeding- en genotmiddelenindustrie, verbranding van
  snoeihout en restproducten uit de houtindustrie en uit windenergie.

  * MJA3 en MEE
  Een groot aantal leden-brancheorganisaties van de FNLI heeft met hun deelname aan het ‘Meerjaren Akkoord 3’ afspraken over energie-efficiency gemaakt met de Nederlandse overheid. Doel van de meerjarenafspraken is om in 2020 een verbetering van de energie-efficiency van 30% tot stand te brengen.

  Afspraken

 • Grondstoffen en reststromen

  Organische reststromen uit de levensmiddelenindustrie worden op grote schaal hergebruikt in nieuwe producten, veevoer, meststoffen en groene energie. Door samenwerking met ketenpartners of andere
  verwerkende bedrijven worden slimme oplossingen bedacht voor een zo hoogwaardig mogelijke inzet van reststromen.

  De FNLI werkt in de werkgroep Optimalisatie Reststromen en Voedselverspilling bij de Consument (een werkgroep onder het Platform Verduurzaming Voedsel) samen met ketenpartners aan het definieren, meten en verminderen van voedselverspilling.

  * Verpakkingen
  Levensmiddelenfabrikanten zijn zich ervan bewust dat in de gehele keten van verpakken, van de winning van verpakkingsmaterialen tot en met de recycling van de uiteindelijke verpakking, een wereld aan verduurzaming te winnen valt. Middels beleid en talloze initiatieven wordt er invulling gegeven aan duurzaam verpakken.

  Onder het ‘Besluit beheer verpakkingen, papier en karton’ zijn onder andere de leden van de FNLI
  verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Namens het verpakkende bedrijfsleven zorgt de Stichting  NedVang voor een efficiënte en effectieve collectieve uitvoering van deze producentenverantwoordelijkheid. Een van de projecten die NedVang uitvoert namens het verpakkende bedrijfsleven is Plastic Heroes. Inmiddels wordt 48% van al het Nederlandse plastic verpakkingsafval gescheiden ingezameld en efficiënt hergebruikt. Daarmee is Nederland koploper in Europa in gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval.

  * TIFN
  In ketensamenwerking met het CBL ondersteunt de FNLI het thema Food Chain Sustainability and Dynamics van het Top Instituut Food&Nutrition zowel inhoudelijk als financieel. Voor de periode 2011 – 2014 is een stevig en uitgebreid onderzoeksprogramma van € 10 miljoen opgesteld dat zich richt op de volgende onderzoeksprojecten: terugdringen van verspilling
  in vers en koelversketens, maximale verwaarding
  van grondstoffen en procesefficiëntie,  hoogwaardig hergebruik van kunststof verpakkingsafval en reductie van methaanuitstoot van melkvee.

 • Water en bodem

  Bij alle schakels in de productieketen van voedselproducten wordt water gebruikt. Dat geldt voor het verbouwen, telen en transporteren van grondstoffen tot aan de industriële verwerking tot eindproduct. Fabrikanten hebben een zuinige omgang met water hoog op de agenda staan, evenals de zorg dat het watergebruik geen  nadelige gevolgen heeft voor lokale gemeenschappen. Waar mogelijk wordt water gerecycled en hergebruikt in het productieproces.

  Steeds meer bedrijven gebruiken hiervoor eigen zuiveringsinstallaties, die water op een efficiënte en milieuvriendelijke manier geschikt maken voor hergebruik of onschadelijke lozing.