FERRERO

Het succesverhaal van Ferrero begon 65 jaar geleden in een kleine patisserie in Italië. Vandaag de dag, als gevolg van de steeds groeiende vraag in binnen- en buitenland, is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de grootste zoetwarenproducenten wereldwijd.

Onze legendarische merken worden al generaties lang gegeven, ontvangen of gedeeld met familie en vrienden. Hoge kwaliteit, ondersteund door de versheid van onze producten en een zorgvuldige selectie van de beste en duurzame grondstoffen, maar ook aanzienlijk veel respect voor onze consumenten, partners, werknemers en het milieu: dit zijn Ferrero’s sleutelwoorden en waarden die onze zoetwaren zo bekend en geliefd hebben gemaakt bij miljoenen consumenten wereldwijd.

Kijk voor meer informatie over de verduurzamingsinspanningen van Ferrero op www.csr.ferrero.comBekijk de merken van FERRERO

Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  DOELSTELLING: Het is ons doel om een positieve werkomgeving te creëren om vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te versterken, met respect voor verschillen en beloning op basis van verdiensten.Tevens is het ons doel om de activiteiten van Ferrero’s Sociale Ondernemingen te doen toenemen.

  Er bestaat een sterke band tussen de Groep en de mensen bij Ferrero. Er zijn verschillende factoren die bijdragen tot de loyaliteit van de werknemers, met op de eerste plaats hetsaamhorigheidsgevoel.

  De Ferrero-Groep beschouwt de bescherming van de gezondheid en het geestelijke en lichamelijke welzijn van haar medewerkers als een absolute prioriteit.

  Ferrero kent intern een zeer positieve sfeer op het gebied van arbeidsverhoudingen (met medewerkers, de vakbond, vakcentrales enz.), gericht op een constructieve dialoog en overeenkomsten waarin beide partijen zich kunnen vinden.

  FERRERO'S SOCIALE ONDERNEMINGEN

  Doel van deze Sociale Ondernemingen is om Ferrero's streven om een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden voor mensen in de armste delen van de wereld in praktijk te brengen.

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

 • Biodiversiteit

  De Wereldcommissie voor Beschermde Gebieden (WCPA) heeft de volgende categorieën beschermde gebieden vastgelegd: Ia - strikt natuurreservaat; Ib - wildernisgebied; II - nationaal park; III - nationaal monument; IV - gebied voor habitat-/soortenbeheer; V - beschermd landschap/zeelandschap; VI - gebied waar beschermde hulpbronnen worden beheerd.

  Het dient opgemerkt dat, op basis van gegevens vervat in de Werelddatabank van Beschermde Gebieden, geen enkele van de 18 productiefaciliteiten van Ferrero beschermde gebieden omvat of significante milieueffecten heeft op zulke gebieden.

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  DOELSTELLING: Wij staan erop dat dieren behandeld worden als ‘wezens met gevoel’ zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn 86/609.

  Ferrero vereist in het bijzonder dat leveranciers en landbouwers samen ijveren voor volledige bescherming van dieren en aandacht voor dierenwelzijn, aangezien “dieren wezens met gevoel zijn” (EU-richtlijn 86/609). Wat Ferrero's inkoop van grondstoffen betreft, slaat dit vooral op kippen en koeien.

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

 • Eerlijke handel

  DOELSTELLING: Implementatie van de Algemene Gedragscode in de gehele waardeketen (ABCDE-plan) voor 2013.

  De Ferrero-Groep heeft altijd de voorkeur gegeven aan rechtstreekse handelsrelaties op lange termijn met producenten en leveranciers van grondstoffen, gebaseerd op dialoog en transparantie.

  Zoals al werd benadrukt in ons tweede mvo-verslag, omvat de Algemene Gedragscode van Ferrero duidelijke vereisten voor een uitstekende kwaliteit en versheid van grondstoffen en een nauwgezette naleving van ethische en duurzaamheidsprincipes.

  De Algemene Gedragscode beschrijft Ferrero’s handelswijze met betrekking tot de volgende gebieden:

  1.Uitstekende productkwaliteit en –veiligheid

  2.Mensenrechten

  3.Milieubescherming en duurzaamheid

  4.Werkomgeving

  5.Integriteitsbeleid

  De Ferrero-Groep is begonnen met de praktische implementatie van het ABCDE-plan (A Dialogue Business Engagement Code) met als doel om de Algemene Gedragscode te delen met alle stakeholders in de waardeketen.

  Hieronder kunt u de volledige tekst van de Gedragscode raadplegen.

  Verklaringen

 • Emissies naar de lucht

  DOELSTELLING: Daling van 40% van de CO2-uitstoot voor 2020 (ten opzichte van 2007) afkomstig van bedrijfsactiviteiten en 30% daling van de uitstoot van broeikasgassen (tonnen van het equivalent in CO2) afkomstig van transport en opslag voor 2020 (ten opzichte van 2009).

  Voor het beheersen van de emissies (voornamelijk stof dat vrijkomt bij de voedselproductie en vluchtige organische verbindingen) worden de meest geschikte technologieën gebruikt om die op te vangen, zoals filters, cyclonen en natte waskolommen.

  In de logistieke keten is één van de initiatieven om de uitstoot te verlagen het project om alle handelsvoertuigen (vrachtwagens) aan te passen aan de Europese emissienormen. Sinds 2012 voldoet al 80% van de vrachtwagens die voor Ferrero Nederland op de openbare weg rijden aan de Euro 5-norm.

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

 • Energie

  DOELSTELLING: Tegen 2020 moet 100% van de gebruikte elektriciteit in alle fabrieken van de Groep worden gehaald uit eigen energieproductie door warmtekrachtkoppelingen of centrales die hernieuwbare bronnen gebruiken; waarvan minstens 30% afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. Vanaf 2013 zullen alle Europese fabrieken al aan dit doel voldoen. Tevens willen we een verlaging met 5% tegen 2020 van het energieverbruik per producteenheid (vanaf 2009) en het verbruik van thermische energie per producteenheid (vanaf 2009).

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

 • Grondstoffen en reststromen

  GRONDSTOFFEN

  DOELSTELLING: Ons doel is om onze grondstoffen compleet te verduurzamen, terwijl we onze fameuze aandacht voor kwaliteit niet uit het oog verliezen.

  Palmolie: 100% gecertificeerd duurzaam voor 2015

  Koffie: 100% gecertificeerd duurzaam voor 2015

  Cacao: 100% gecertificeerd duurzaam voor 2020

  Implementatie van het traceerbaarheidsplan voor 100% van de hazelnoten voor 2020

  100% eieren van vrije uitloop kippen, in het kader van dierenwelzijn voor 2014

  Maar daar blijft het niet bij. Het bedrijf is bovendien betrokken bij een reeks lokale projecten die de ondersteuning en ontwikkeling van de producerende gemeenschappen beogen. Deze bevinden zich met name in de cacao- en palmoliesector (Ivoorkust, Ecuador en Ghana) en in de hazelnootsector ( Chili, Argentinië, Georgië en Zuid-Afrika).

  RESTSTROMEN

  In lijn met het streven van de Groep om alle vormen van verspilling van hulpbronnen te beperken, ligt de nadruk in de verschillende vestigingen voortdurend op programma’s om het geproduceerde afval te beperken in hoeveelheid en te recycleren.

  Tevens steunt ons bedrijf milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen en houdt daarbij rekening met gehele levenscyclus van de verpakking (van grondstof tot het einde van de cyclus, nl. de recyclage en/of het hergebruik en/of de energieterugwinning).  Dit is de zogenoemde “5R” strategie, die in het engels staat voor “remove”, “reduce”, “recycle”, “re-use” en “renew”. 

   

  Als u meer wilt weten over dit onderwerp, bekijk dan onze verklaringen hieronder.

  Verklaringen

 • Transport

  DOELSTELLING: Een steeds groenere toeleveringsketen is een van de doelstellingen die Ferrero Supply Chain altijd nastreeft. Daarom streeft de Groep naar het volgende:

  - 30% verlaging van de rechtstreekse en onrechtstreekse broeikasgasuitstoot (teqCo2/t) bij vervoer- en opslagactiviteiten voor 2020 (ten opzichte van 2009).

  - Gebruik van intermodaal vervoer voor 10% van de verzendingen binnen het bedrijf tegen 2015 en 15% tegen 2020;

  - Alle productiefaciliteiten gecertificeerd te krijgen met ISO 14001 tegen 2020.

  -----

  In de logistieke keten is één van de initiatieven om de uitstoot te verlagen het project om alle handelsvoertuigen (vrachtwagens) aan te passen aan de Europese emissienormen. In 2013 zal 100% van de vrachtwagens die voor Ferrero Nederland op de openbare weg rijden aan de Euro 5-norm voldoen.

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

 • Water en bodem

  DOELSTELLING: 20% daling van waterverbruik per productie-unit in de fabrieken (ten opzichte van 2009) voor 2020.

  In onze fabrieken worden diverse technieken voor waterbesparing gebruikt, zoals CIP-systemen (Cleaning In Progress) en automatisch geactiveerde verdeelkleppen. Het gebruik van koelsystemen met verdampingstorens is goed ingeburgerd in de fabrieken; in deze systemen wordt het water hergebruikt, waardoor er minder water nodig is. Andere initiatieven voor hergebruik van water zijn onlangs gerealiseerd, en in het geval van de voedselproductie kunnen ze slechts een marginale impact hebben.

  Het afvalwater, dat voor het grootste deel wordt geloosd via externe zuiveringsinstallaties, heeft een samenstelling die typisch is voor de voedselproductie op basis van grondstoffen van voornamelijk plantaardige oorsprong, en is dus gemakkelijk te zuiveren. In het bijzonder zijn er geen toxische stoffen of stoffen die het biologische zuiveringsproces verhinderen in aanwezig. Om deze redenen hebben de lozingen in termen van kwantiteit en kwaliteit geen significante impact op receptoren.

  Wat de watervoorziening betreft: de opgenomen volumes oppervlaktewater hebben geen beduidende invloed op de watermassa’s in kwestie. Alle geldende voorschriften en vereisten met betrekking tot watervoorziening worden volledig nageleefd.

  Voor meer informatie, kunt u de documenten hieronder bekijken.

  Verklaringen

Merken van FERRERO