CBL: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

Het CBL behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en food service bedrijven. Bij het CBL zijn 26 bedrijven aangesloten.Bedrijfsgegevens

 • CBL: Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
 • Postbus 262
 • 2260 AG Leidschendam
 • Telefoon: 070-3376200
 • Website: http://www.cbl.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  De supermarkt speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt: de sector biedt werk aan zo’n 260.000 medewerkers. Nationaal is de retail een toonaangevende branche waar velen hun eerste werkervaring opdoen. Maar minstens zo belangrijk is de lokale betekenis van de supermarkt. De supermarkt biedt flexwerk voor jongeren in de buurt en biedt scholing en leerplekken voor starters met ambitie. Daarnaast draagt de supermarkt ook maatschappelijk bij aan de wijk of gemeente. In veel supermarkten zijn bijvoorbeeld een of meer werknemer met een Wajong achtergrond aan het werk.
  De branche besteedt veel aandacht aan een gedegen opleiding en training. Ook op het gebied van veiligheid biedt de sector handvaten om medewerkers veilig te laten werken en klanten veilig te laten winkelen. In een nationaal medewerkers tevredenheidsonderzoek scoort de supermarktbranche met een 7,7 beduidend hoger dan de rest van de detailhandel (7,4), wat ook nog boven het landelijk gemiddelde ligt.

  Bij de verduurzaming van bijvoorbeeld de cacaoketen ligt de nadruk op verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productielanden. Er zijn inmiddels voldoende initiatieven voor duurzame cacao zodat het streven is dat vanaf 2012 steeds meer duurzame cacao zal worden gebruikt in huismerkproducten. Er zijn verschillende certificeerders waarmee gewerkt wordt om te garanderen dat er sprake is van duurzamere cacao, zoals UTZ Certified,Rainforest AllianceenMax Havelaar.  

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Voor de verduurzaming van het visassortiment heeft het CBL het actieplan 'Vis Beter' opgesteld. Waar het wild gevangen vis betreft, streven supermarkten ernaar om alleen nog duurzame vis te verkopen. Sinds dit commitment van het CBL is het aantal MSC gecertificeerde producten enorm toegenomen en staat de teller nu op 1053.

  Voor de productie van vlees, eieren en zuivel worden varkens, kippen en koeien gevoederd met veevoer waar ook soja in verwerkt is. De teelt van soja in met name Zuid-Amerika kan gepaard gaan met sociale, ecologische en economische problemen. Nederlandse supermarkten hebben een kleine en indirecte rol in de soja-veevoerketen, maar vonden desalniettemin dat het tijd was om actie te ondernemen. Daarom heeft het CBL in 2009 het ‘Actieplan Duurzame Soja’ gelanceerd. Om de soja-veevoerketen te verduurzamen zocht het CBL aansluiting bij deRound Table on Responsible Soy(RTRS) en deTask Force Duurzame Soja, een platform van Nederlandse bedrijven in de sojaketen dat een bijdrage levert aan een duurzame sojateelt. Een van de belangrijkste nieuwe afspraken binnen dit platform is dat de deelnemers zich committeren dat eind 2015 de hoeveelheid soja die benodigd is voor de behoefte van de Nederlandse markt verantwoord is geproduceerd volgens de RTRS principes en criteria. 

  Bij de productie van palmolie spelen soortgelijke problemen als in de sojaproductie en het CBL wil dat er ook soortgelijke oplossingen voor komen. DeRound Table on Sustainable Palm Oil(RSPO) is een bestaande ketenaanpak. Grondstoffen die aan de gestelde criteria van de RSPO voldoen, kunnen worden verwerkt in de huismerken van supermarkten.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  De supermarktbranche zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van dieren. Er zijn steeds meer eieren, vlees- en zuivelproducten te vinden die met een verduurzamingsken- of keurmerk  worden geproduceerd, zoals biologische producten en producten met het Beter Leven Kenmerk.

  Sowieso wordt het gangbare assortiment steeds duurzamer. Bijvoorbeeld omdat de biggen niet meer onverdoofd worden gecastreerd en supermarkten geen kalfsvlees meer verkopen van kalveren met bloedarmoede. Andere voorbeelden zijn de legbatterijeieren die niet meer verkocht worden door supermarkten en de weidegang voor melkkoeien die door aanvullende eisen van de retail aan fabrikanten wordt afgedwongen.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Supermarkten zetten zich in voor de verbetering van arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Supermarkten eisen voor huismerkproducten van producenten in ontwikkelingslanden het BSCIcertificaat, om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te borgen. Het CBL voert momenteel, samen met andere ketenpartijen en overheden, een project uit om ervaring op te doen met BSCI. Aan de hand van het systeem stimuleren en verplichten bedrijven hun toeleveranciers te voldoen aan de richtlijnen en normen van de International Labour Organisation en andere declaraties van de Verenigde Naties.
  BSCI is tot stand gekomen binnen de textielsector en breidt zich momenteel uit naar de foodbranche. Het project van het CBL zal onder meer uitwijzen in hoeverre het BSCI nog aanpassing behoeft.

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  Door de unieke positie van de supermarktbranche in de keten  is deze in staat om door middel van verbeteringen in eigen activiteiten (directe invloed), ook andere ketenpartijen en klanten (indirecte invloed) te helpen bij het reduceren van de klimaatbelasting.
  Het CBL heeft hiervoor het ‘CBL-Klimaatplan’ opgesteld. Naast het terugdringen van het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen, valt ook het terugdringen van voedselverspilling binnen de scope van het plan. Om tot een klimaatvriendelijke branche te komen, zijn ambities en beleid geformuleerd. Hiermee en door het delen van best practices waardoor verbeteringen worden gerealiseerd, geeft de branche het signaal af aan de overheid, ketenpartijen en consumenten dat CO2 reductie door de branche serieus wordt opgepakt. Een van de doelstellingen is om in 2020 20% minder CO2-uitstoot in transport te hebben gerealiseerd.

  Een heel concreet voorbeeld waarmee invulling wordt gegeven aan het CBL-Klimaatplan is de afspraak in 2011 te stoppen met het gratis bij de kassa verstrekken van hemdtasjes, die als draagtassen worden gebruikt. Naar schatting worden er in de Nederlandse supermarkten 500.000 kilohemdtasjes per jaar verstrekt bij de kassa. De energiebesparing die dit oplevert staat ongeveer gelijk aan de energie die 3500 huishoudens per jaar verbruiken.

 • Energie

  De productie, distributie en verkoop van levensmiddelen is energie-intensief. Energiebesparing en gebruik van duurzame energie zijn daarom een prioriteit voor de supermarkten, de toeleveranciers en de transporteurs.
  Voor supermarkten en groothandels zijn tal van energiebesparende maatregelen mogelijk die in de winkel of het distributiecentrum genomen kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan het aanbrengen van LED-verlichting of andere energiezuinige verlichting of het afdekken van koel- en vriesmeubels. Doelstelling is om in 2020 20% verbetering van de energie efficiency te hebben gerealiseerd. Deze doelstelling komt voort uit het CBL-Klimaatplan, waarin de supermarktbranche er naar streeft de CO2-uitstoot van de levensmiddelenketen te verminderen. Door de unieke positie van de levensmiddelenbranche in de keten zijn wij in staat om door middel van verbeteringen in eigen activiteiten (directe invloed), ook andere ketenpartijen en onze klanten (indirecte invloed) te helpen bij het reduceren van de klimaatbelasting.

  Keurmerken
 • Grondstoffen en reststromen

  Het terugdringen van voedselverspilling staat hoog op de maatschappelijk agenda. Ook de supermarkt- en foodservicebranche vindt het belangrijk om hier aan bij te dragen. Door slim in te kopen, goed te plannen en op tijd af te prijzen proberen supermarkten het aantal niet-verkochte producten zo klein mogelijk te houden.

  Het is daarnaast bekend dat de consument thuis het grootste deel van voedselverspilling voor haar rekening neemt. Supermarkten hebben een directe lijn met de consument en kunnen hierdoor bijdragen aan betere bewustwording bij de consument over houdbaarheid, bewaren etc.

  Samenwerking werkgroep reststromen
  Samenwerking met andere schakels in de keten is essentieel voor het terugdringen van voedselverspilling. Daarom werkt het CBL via de werkgroep Reststromen binnen de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV) aan beter inzicht in omvang van reststromen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe oud brood weer kan worden hergebruikt in de keten. Ook is er een gezamenlijke position paper opgesteld over de relatie tussen THT en voedselverspilling. Het CBL heeft via de Alliantie Duurzaam Voedsel samen met het ministerie van Economische Zaken de conferentie 'Nog Houdbaar?' georganiseerd.

  Het CBL heeft ook samen met het Voedingscentrum de online trainingsmodule 'Meer dan lekker in de super' ontwikkeld. Met het volgen van deze module kunnen supermarktmedewerkers kennis opdoen zodat zij klanten beter kunnen informeren over duurzaamheid. Bewaartips en tips om verspilling te voorkomen zijn hier onderdeel van.

  Daarnaast wordt er zo veel mogelijk naar een nuttige toepassing gezocht voor levensmiddelen die over de houdbaarheidsdatum heen zijn, bijvoorbeeld ter verwerking tot diervoeder of voor het winnen van biobrandstof.

  Onder de vlag van TI Food and Nutrition bundelen CBL en FNLI de krachten binnen het thema Food Chain Sustainability and Dynamics, in onderzoek naar efficiënter gebruik van grondstoffen, verminderen van voedselverspilling en het sluiten van kringlopen.

  Keurmerken
 • Transport

  De supermarktbranche werkt er hard aan dat met gemeenten afspraken gemaakt kunnen worden over bevoorrading van winkels aan de randen van de dag zodat de vrachtwagens niet in de file staan. Om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen wordt stil en schoon transportmaterieel gebruikt. Dit is niet alleen efficiënt en kostenbesparend, het leidt ook tot een vermindering van druk op milieu en verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid in de wijk.

  Het CBL heeft met de gemeenten Rotterdam en Utrecht een ‘Intentieverklaring Dagranddistributie’ getekend. Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de lokale overheid is cruciaal. Op dit moment mogen in meer dan vijftig gemeenten in de randen van de dag winkels worden bevoorraad.

   

 • Water en bodem

  Door te overleggen met de toeleverende schakels, kunnen supermarkten een positieve bijdrage leveren aan het thema water en bodem: namelijk door de aanvullende eisen – bovenop geldende wetgeving – die de supermarktbranche stelt ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Zo dringt het CBL er bijvoorbeeld op aan om het antibioticagebruik in de veehouderij drastisch terug te dringen. Ook stellen supermarkten bovenwettelijke eisen aan het voorkomen van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de groente en fruitteelt wereldwijd.

  Keurmerken