AKSV - Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging

De AKSV is de brancheorganisatie voor producenten van gemaksvoeding zoals kroketten, frikandellen, oriëntaalse snacks, salades, sandwiches, pizza's en kant-en-klaar maaltijden.

De vereniging heeft als missie het doen groeien van de branche, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, het optimaliseren van het ondernemingsklimaat, het verbeteren van de concurrentiepositie en het marktaandeel van de aangesloten ondernemers. De 33 leden van de AKSV vertegenwoordigen ruim 80% van de markt en zijn in aard en omvang een representatieve afspiegeling van de Nederlandse gemaksvoedingsindustrie. Het duurzaamheidstreven van de AKSV wordt uitgedrukt in goede zorg voor: People, Profit en Planet. De balans tussen de 3 P’s is de basis voor continuïteit. Duurzaamheid en als afgeleide daarvan verduurzaming van de voedselproductie is breed omarmd door alle stakeholders (customers, suppliers, NGO’s) en de nationale en internationale overheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemaksvoeding industrie is zich bewust van: haar positie in de maatschappij en het belang van draagvlak in de samenleving voor de productie van duurzame voedingsmiddelen. De leden zien het ook als hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor verduurzaming een belangrijke plek in het eigen ondernemingsbeleid te geven. Dit doen zij onder meer door procesoptimalisatie, innovatie en samenwerking met overheden, ketenpartners en maatschappelijke organisaties. Deze verduurzaming is een continu proces van verbetering van milieuprestaties, sociale omstandigheden, dierenwelzijn en economische resultaten in het gehele productieproces en de gehele productieketen.

Ook de AKSV stelt zich namens haar leden ambitieus op rond dit thema en doet actief mee met een aantal concrete (overkoepelende) acties en initiatieven. De AKSV stimuleert haar leden via informatieoverdracht, kennisontwikkeling en het bundelen van krachten en initiatieven om hier vervolgens binnen het eigen bedrijf daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.Bedrijfsgegevens

 • AKSV - Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging
 • Louis Braillelaan 80
 • 2700 AB Zoetermeer
 • Telefoon: 079-3634919
 • Website: http://www.aksv.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  De AKSV hecht veel waarde aan goed werkgeverschap binnen de bedrijven en aan goede arbeidsverhoudingen binnen de gemaksvoedingsindustrie. Zo hebben wij regelmatig overleg met de vakbonden, overheid en andere stakeholders over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en over belangrijke onderwerpen als arbeidsomstandigheden en scholing. De AKSV onderkent het belang van het sociaal overleg en investeert daar ook veel tijd en energie in. AKSV is er van overtuigd dat goede arbeidsverhoudingen en medezeggenschap leveren een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de sector en behoud van werkgelegenheid.

  De AKSV is de onderhandelingspartner van de vakbonden over de CAO voor de gemaksvoedingsindustrie en alle daaraan gekoppelde sociale aangelegenheden, zoals o.a. pensioenen. De cao legt een stevige bodem onder de arbeidsvoorwaarden binnen de gemaksvoedingsindustrie en is van grote betekenis voor de duurzame arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in onze sector. Sociale partners hebben gezamenlijk een sociaal secretariaat ingesteld die hen hierin ondersteunt. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier voor vragen en informatie terecht

   

 • Biodiversiteit

  Elk bedrijf kan binnen zijn eigen productieketen, -processen en bedrijfsterrein een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Binnen het complexe, mondiale thema biodiversiteit kunnen deelgebieden onderscheiden worden waarbinnen bedrijven praktisch aan de slag kunnen en vaak al flinke verduurzamingsinspanningen leveren.

  Duurzame soja

  De AKSV ondersteunt de initiatieven die mondiaal binnen de Round Table on Responsible Soy worden genomen om criteria te ontwikkelen voor een duurzame sojateelt. Zodra deze criteria internationaal zijn vastgesteld en er voldoende duurzame soja beschikbaar is tegen concurrerende prijzen, zullen de leden van de AKSV hun leveranciers stimuleren – voor zover nog aan de orde - hierop over te stappen. Inmiddels zijn enkele programma’s opgestart (o.a. binnen de Nederlandse diervoerindustrie) die hierop vooruitlopen en waarin nu reeds substantiële stappen worden gezet naar het verduurzamen van de sojaketen. De AKSV volgt deze initiatieven met belangstelling en brengt deze nieuwe ontwikkelingen voortdurend onder de aandacht van de leden.

   

  Duurzame palmolie

  De AKSV is deelnemer aan de Taskforce Duurzame Palmolie. Deze taskforce is in 2010 opgericht op initiatief van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) en brengt vertegenwoordigers uit de gehele Nederlandse palmolieketen bijeen om de afname van duurzame palmolie te stimuleren.

  De deelnemers in de Task Force hebben zich ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat eind 2015 alle, voor de Nederlandse markt bestemde, palmolie gecertificeerd is volgens de principes en criteria van de RSPO.

  Voor meer informatie hierover zie ook: www.taskforceduurzamepalmolie.nl

   

   

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  De leden van de AKSV maken bij het produceren van hun producten ook gebruik van grondstoffen van dierlijke oorsprong. Mede hierdoor hebben bedrijven ook direct en indirect te maken met het welzijn van dieren. Zowel consumenten als maatschappelijke organisaties stellen in toenemende mate eisen ten aanzien van het welzijn van dieren aan producenten.

  Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor in eerste instantie voor in de keten ligt (bij de veehouder en verwerkende industrie) zal de AKSV haar marktkracht gebruiken om gewenste ontwikkelingen op dit terrein extra te stimuleren. In de markt zijn inmiddels al veel initiatieven genomen om nieuwe welzijnsconcepten te ontwikkelen. Consumenten hebben steeds meer de mogelijkheid om een bewuste keuze te maken.

  Sectorinitiatieven

  Soms is het wenselijk om als gehele sector stappen te zetten. In de afgelopen jaren is dit een aantal maal gebeurd. Zo hebben de leden van de AKSV de intentie uitgesproken om vanaf 1 januari 2009 alleen nog varkensvlees te gebruiken van verdoofd gecastreerde varkens. Op EU-niveau is afgesproken om vanaf 1 januari 2018 alleen nog varkensvlees op de markt te brengen van varkens die niet zijn gecastreerd.

  Een ander sector initiatief betreft het terugdringen van het antibiotica gebruik in de veehouderij. Zo wordt versneld ingezet op het uitsluiten van het gebruik van antibiotica die essentieel zijn voor de humane gezondheidszorg. Daarnaast wordt bekeken of aan het gebruik van bepaalde voor de mens belangrijke antibiotica strenge aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden.

  Import grondstoffen uit het buitenland

  Bedrijven die gebruik maken van grondstoffen uit het buitenland hebben in de selectie van leveranciers en via hun leveringsvoorwaarden waarborgen ingebouwd dat het ingevoerde product volgens de wettelijke én wenselijke normen rond dierenwelzijn is geproduceerd. De betreffende leveranciers zijn door de EU erkend en staan onder toezicht van nationale veterinaire autoriteiten. Door het borgen van dierenwelzijn in de afspraken met de leveranciers draagt onze sector actief bij aan het daadwerkelijk verbeteren van de omstandigheden waarin dieren in deze landen worden gehouden en vervoerd.

 • Eerlijke handel

  De AKSV is deelnemer aan de Taskforce Duurzame Palmolie. Deze taskforce is in 2010 opgericht op initiatief van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) en brengt vertegenwoordigers uit de gehele Nederlandse palmolieketen bijeen om de afname van duurzame palmolie te stimuleren.

  De deelnemers in de Task Force hebben zich ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat eind 2015 alle, voor de Nederlandse markt bestemde, palmolie gecertificeerd is volgens de principes en criteria van de RSPO.

  Voor meer informatie hierover zie ook: www.taskforceduurzamepalmolie.nl

   

   

 • Energie

  De AKSV heeft samen met de vier andere brancheorganisaties in de vleessector een meerjarenafspraak met de overheid gemaakt over een energie-efficiëntie verbetering van 30% te behalen in 2030 ten opzichte van 2008. Aanvullend wil de sector dat 20% van de gebruikte energie in 2030 uit duurzame bronnen is gewonnen. Deze afspraak is een vervolg op de eerdere meerjarenafspraak die al tot een aanzienlijke vermindering in het gebruik van energie in de sector heeft geleid.

  Routekaart

  Om dit doel te bereiken is onlangs een Routekaart opgesteld Met behulp van deze routekaart wordt aan de hand van vijf deelprojecten onderzocht hoe de sector in 2030 de gewenste doelen kan realiseren en daarnaast ook stappen kan zetten in het optimaal recyclen van reststromen. De komende periode worden projecten opgestart op de thema’s: koelen en vriezen, keteninnovatie en het valoriseren van reststromen.

  Zie voor meer informatie:www.routekaartvlees.nl

  Afspraken