Duurzaamheidsakkoord 2007-2020

Doelstelingen:

 • Reductie 30% CO2 in 2020 t.o.v. 1990
 • Aandeel hernieuwbare energie van 20% (in 2011 bijgesteld naar 14% in 2020)
 • Jaarlijkse energiebesparing van 2% vanaf 2011

Subdoelstellingen:

 • Het bedrijfsleven verplicht zich tot het vervullen van een voortrekkersrol en tot het doen van grote en langdurige inspanningen op het gebied van energiebesparing, innovatie en energietransitie op langere termijn.
 • De overheid stelt daar tegenover de harde toezegging om de voorwaarden te creëren voor een economisch efficiënte (mondiale) aanpak van het klimaatprobleem en ze zorgt ervoor dat internationaal opererende ondernemingen op een gelijk speelveld kunnen opereren. Ze belooft ook alles te doen om ambitieuze technologie- en innovatietrajecten in Nederland en daarbuiten mogelijk te maken. Met andere woorden: het scheppen van de juiste randvoorwaarden en dat consequent volhouden.
 • Kies voor een Nederlandse klimaataanpak op basis van een innovatiestrategie met een duidelijke externe dimensie
 • Zorg voor een gunstig investeringsklimaat in energie-innovatie en -transitie door belemmeringen uit hoofde van concurrentiecondities weg te nemen. 
 • Laat verbetering van de voorzieningszekerheid meewegen in de te maken beleidskeuzes.
 • Laat kosteneffectiviteit een belangrijke graadmeter zijn bij de afwegingen; bezie gaandeweg op basis van kosteneffectiviteit de nadere prioriteiten met betrekking tot de energiedoelstellingen (energiebesparing en duurzame energie).
 • Strategische doelstelling van de Europese lidstaten van maximaal twee graden mondiale temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële niveau.
 • Tot stand brengen mondiale energie- en klimaatcoalitie: internationale klimaatdiplomatie
 • Samenstelling gewenste brandstofmix
 • Grote, langdurige investeringen in energie-efficiency verbeteringen, hernieuwbare energie en andere innovatieve voorzieningen i.s.m. VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland
 • Koploperspositie op gebied van energie- en klimaatinnovatie
 • Overheid: creëren van Europees/mondiaal gelijkblijvend speelveld
 • Sluiten sectorakkoorden voor 1 april 2008, leidraad = "Schoon & Zuinig", en Nederland Gidsland? Als het maar slim gebeurt.
 • Normering energie-efficiënte
 • Financiële stimulering inzetten hernieuwbare energie en uitrol van nieuwe technieken: SDE-regeling
 • Voorlichting om burgers, bedrijven en andere organisaties te stimuleren tot duurzamer gedrag
 • Instellen Regieorgaan Energietransitie
 • Rapportageverplichting toepassing duurzaamheidcriteria voor biomassa en biobrandstoffen, afspraken m.b.t. zelfcertificering
 • Fiscale vergroening belastingstelsel WKK in industrie en glastuinbouw stimuleren, onderzoeken potentie micro-WKK
 • Uitbreiding aantal branches dat deelneemt in het Energiecentrum MKB (200.000 bedrijven in 2010)
 • MKB-project Meer met Minder
 • Wegnemen institutionele belemmeringen t.a.v. vergunningverlening en milieuwetgeving en faciliteren ketenaanpak
 • Clean Development Mechanisme (Ontwikkelingslanden) en Joint Implementation (Oost-Europa) verkennen voor export energiebesparende innovaties

Thema's waarop de afspraak van toepassing is:

Energie
Emissies naar de lucht