Duurzaamheidsagenda 2011-2015 Platform Duurzame Glastuinbouw

In het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) werken overheid en sector samen aan verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Het platform biedt de tuinbouw een centrale plek voor duurzaamheidsvraagstukken, pakt nieuwe ontwikkelingen op en stemt overkoepelend beleid af.

Het PDG is een vervolg op het Convenant Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) dat eind 2010 afliep. In 1997 sloot de glastuinbouw met de overheid dit convenant af met als doel de milieubelasting terug te dringen. Sindsdien is er veel bereikt. Zo daalde het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en energie en kwam er beleid voor lichtemissie. Met het project ‘Kas als Energiebron’ en de uitvoeringsagenda ‘Duurzaam water in en om de kas’ streeft de sector naar verdere verduurzaming. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Zo zijn de emissies van mineralen en
gewasbeschermingsmiddelen naar water nog te hoog. Aan dit knelpunt en aan andere knelpunten wil het PDG werken. Dit gebeurt aan de hand van een tot 2015 lopende duurzaamheidsagenda.

Het PDG wil een duurzaam, internationaal voorop lopend glastuinbouwcluster. Duurzaam in economisch, ecologisch en sociaal opzicht. Die drie kunnen niet zonder elkaar en versterken elkaar. Dankzij economische groei en een groeiende wereldbevolking blijft de vraag naar Nederlandse tuinbouwproducten de komende decennia groeien. Een echt duurzame keten van kweker tot consument
zal aan die groei bijdragen. Duurzaamheid biedt kansen op synergie. In een betere benutting van energie en water, maar ook in dubbel ruimtegebruik (bijvoorbeeld door kassen op waterbergings-gebieden te bouwen).

Duurzaamheid is bovendien nodig. De klimaatsverandering krijgt gevolgen voor de
glastuinbouwsector in Nederland. Om te overleven zijn nieuwe technieken nodig,
maar ook nieuwe teeltmethodes en een ander ruimtegebruik.

Thema's waarop de afspraak van toepassing is:

Water en bodem
Energie
Dierenwelzijn en diergezondheid