Convenant voor Duurzame Noordzeevisserij 2008-2015

Einddoel: te komen tot een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde Noordzee(kotter)visserij.

Subdoelstellingen:

  • Aanbod duurzame vis (inclusief certificering): Volledig MSC of gelijkwaardig gecertificeerd in 2012, ook als het gaat om ecologische duurzaamheid.
  • Aanbod van duurzame vis bevorderen door te streven naar MSC-certificering voor: Garnalenvisserij (2009), Tong/staand want (2009), Schol/kreeftjes/twinrig (2010), Tong/schol/boomkor (2012), Flyshooten (2011). Daarnaast kunnen ook andere vormen van visserij voor certificering gaan. Dit is een inspanningsverplichting, want individuele ondernemers zullen zelf de beslissing moeten nemen. Bedrijfsleven neemt initiatief voor certificering. Ngo’s en overheid zullen dit ondersteunen.
  • Communicatie (inclusief Viswijzer): In de communicatie elkaar waar mogelijk versterken.
  • Maatschappelijke organisaties beoordelen vissoorten op duurzaamheid (zie goedevis.nl en voor een samenvatting de Viswijzer). Gezamenlijke beoordelingen is een brug te ver (want is gebaseerd op een methodiek die ngo’s internationaal en na langdurig proces hebben vastgesteld). Maar de wijze waarop de beoordelingen worden uitgevoerd zal worden verbeterd. En in de communicatie wordt niet alles over een kam geschoren als de werkelijkheid dat niet rechtvaardigt (relatie met thema 1). Er worden afspraken gemaakt over de waarde van de claims/keurmerken waarover gecommuniceerd wordt.
  • Onderwijs en scholing: Duurzame visserij, ecologie, beleid en markt maken integraal onderdeel uit van visserijonderwijs, zowel voor aankomende vissers als huidige vissers.
  • Aanpak Mariene Beschermde Gebieden Noordzee: Organiseren van een - nationaal en internationaal - goed gezamenlijk proces van totstandkoming doelen en maatregelen voor beschermde gebieden in de Noordzee (waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor doelen en maatregelen blijft liggen bij de overheid). Uitwerken van - waar mogelijk - het idee om beschermde gebieden als 'hefboom' voor vormen van een duurzame visserij in te zetten (met een koppeling aan zelfregulering/certificering waar dat mogelijk is). Verenigbaarheid met natuurdoelen is een voorwaarde. Realiseren van beschermde gebieden/ natuur-MPA's en een duurzaam gebruik in de rest van de Noordzee. Effecten van scholbox (op Europees niveau) evalueren en ervan leren.
  • Bestandsbeheer: Bestanden binnen veilige biologische grenzen te brengen4 om daarna uiteindelijk het MSY-principe (jaarlijks maximaal afromen van gezonde bestanden) te hanteren in het visserijbeheer per 2015, waarbij rekening wordt gehouden met het gemengde karakter van de demersale visserij. Reduceren van visserijsterfte is het uitgangspunt. Meerjarenafspraken (à la tong en schol) zijn zinvol omdat ze meer duidelijkheid en rust brengen en gericht zijn op het binnen veilige biologische grenzen brengen, het toewerken naar MSY en het op peil houden van de bestanden. Ontwikkelen gezamenlijke kennisbasis voor platvis.