Convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2001-2020

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling binnen MJA3 is: Bedrijven spannen zich in om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30 procent energie-efficiencyverbetering tussen 2005 en 2020. De doelstelling steunt op vier pijlers: systematische energiezorg, procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie om het gestelde doel te bereiken.

Er valt nog heel wat winst te behalen uit energie-efficiency. Binnen én buiten de bedrijfspoort. Aan de basis hiervan ligt de opzet van een energiezorgsysteem. Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen. Met als doel het gebruik van energie (inclusief energie voor de productie en het gebruik van grond- en hulpstoffen) te minimaliseren. Dit betekent dus continue aandacht voor energie, binnen en buiten de bedrijfspoort, om de efficiency ervan te verbeteren en de gerealiseerde besparingen vast te houden. Wie structureel wil werken aan energie-efficiënte processen en producten en zodoende de behaalde besparingen wil garanderen, kan niet zonder een energiezorgsysteem. Dit moet intern leiden tot optimalisering van alle processen ('procesefficiency'), inclusief de opwekking van duurzame energie. Buiten de bedrijfspoort vertaalt energiezorg zich in 'ketenefficiency', inclusief de inkoop van duurzame energie. Dit verschaft de mogelijkheid energie te besparen binnen de totale productlevensketen.

Thema's waarop de afspraak van toepassing is:

Energie